Pārlekt uz galveno saturu

Iegūts doktora grāds par somatisko šūnu izpēti un mastīta diagnostiku govīm

28. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē (LBTU VMF) promocijas darbu "Somatisko šūnu skaita dinamikas kompleksā izvērtēšana mastīta diagnostikā govju robotizētā slaukšanā un transferencei derīgu embriju ieguvē / Complex assessment of the somatic cell count dynamics in mastitis diagnosis in cows` robotic milking and in the production of transferable embryos" aizstāvēja Ivars Lūsis (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7203-5304) un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph.D.) veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis: izvērtēt slaukšanas robotu sensoru reģistrēto govs tesmeņa veselības rādītāju efektivitāti somatisko šūnu skaita (SŠS) individuālās dinamikas raksturošanai, lai atklātu subklīnisku mastītu, kā arī izpētīt SŠS rādītāju eventuālo nozīmi embriju donoru atlasē.

Jaunais zinātnieks I. Lūsis promocijas darbā skaidro: "Piena somatisko šūnu skaits (SŠS) ir nozīmīgs govju veselības un izslauktā piena kvalitātes rādītājs, kas tiek izmantots neatkarīgi no slaukšanas sistēmas. Automatizējot piena ražošanas tehnoloģiskos risinājumus, piemēram, pārejot uz robotizētu slaukšanu, SŠS vērtēšana, līdzīgi arī citu veselības un aktivitātes parametru reģistrēšana, iegūst lielāku nozīmi. Ir izstrādātas dažādas tiešsaistes sensoru sistēmas, lai pārbaudītu atsevišķu govju piena vai atsevišķu tesmeņu ceturkšņu piena atbilstību vēlamajiem kvalitātes kritērijiem. Piena sensori slaukšanas robotā ir paredzēti, lai katrā slaukšanas reizē nosacīti aizstātu piena vizuālo pārbaudi, kas ir svarīgs slaucēja darba uzdevums, lai savlaicīgi konstatētu piena krāsas un konsistences izmaiņas, kas parādās klīniskā mastīta vai tesmeņa traumas gadījumos. Sensoru mērījumu dati tiek apstrādāti un no tiem ganāmpulka pārvaldības sistēmā aprēķina mastīta noteikšanas indeksu MDi, kas uzrāda govis ar tesmeņa veselības vai piena sastāva izmaiņu problēmu. MDi var izmantot kā šķirošanas kritēriju neatbilstošas kvalitātes piena automātiskai novirzīšanai no koppiena plūsmas uzreiz slaukšanas laikā. Trauksmes ziņojums atzīmē, ka konkrētai govij būtu jāpievērš vairāk uzmanības, tā jāpārbauda ar klasiskām diagnostikas metodēm – klīniskā izmeklēšana, citoloģiskā un bakterioloģiskā izpētē, lai izlemtu, vai ir nepieciešams uzsākt govs ārstēšanu."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izpētīta majorpatogēno un minorpatogēno mastīta ierosinātāju epizodiskas un nepārtrauktas klātbūtnes ietekme piena dziedzerī uz SŠS paaugstināšanos govs pienā subklīniskas intramammārās infekcijas gadījumos, novērtēta slaukšanas robota tiešsaistes šūnu skaitītāja OCC, kas darbojas pēc fluoroptiskā principa, precizitāti, lai atpazītu ražošanas apstākļos govis ar SŠS > 200 tūkst. šūnas mL-1 , un analizēti OCC rezultātu mainība vairākās secīgās govs slaukšanas reizēs, novērtēta govju robotizētās slaukšanas sistēmās pielietotā mastīta noteikšanas indeksa MDi vispārējā efektivitāte, lai atpazītu govis ar SŠS > 200 tūkst. šūnas mL-1 un mastīta ierosinātāju klātbūtni pienā, kā arī salīdzinātas MDi robežvērtības neatbilstošas kvalitātes piena automātiskai novirzīšanai, novērtēta slaukšanas robotā integrēta SŠS noteikšanas sensora MQC-C2, kas darbojas pēc viskozitātes principa, mērījumu precizitāte un vispārējo diagnostisko sakritība ar laboratorijas instrumentālo metodi, lai atpazītu ražošanas apstākļos govis ar SŠS > 200 tūkst. šūnas mL-1, izvērtēts corpus luteum skaits pēc multiplās ovulācijas, kopējais iegūtais embriju skaits un transferencei derīgo embriju skaits atkarībā no SŠS donorgovs pienā, kā arī vērtēts SŠS rādītāja pielietojumu donoru atlasē.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: profesore emeritus, Dr. med. vet. Vita Antāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-9562).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.004

Pievienots 03/04/2024