Pārlekt uz galveno saturu

Izstrādā promocijas darbu par Q drudža sastopamību slaucamajām govīm un tā ietekmi uz reprodukciju

28. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu "Q drudža sastopamība slaucamo govju ganāmpulkos Latvijā un tā ietekme uz reprodukcijas rādītājiem / Prevalence of q fever in dairy herds in Latvia and its influence on reproductive parameters" aizstāvēja Guna Ringa-Ošleja (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7348-6492) un ieguva zinātnes doktora grādu (Ph.D.) veterinārmedicīnas zinātnē.

Promocijas darba mērķis ir noskaidrot Q drudža sastopamību slaucamo govju ganāmpulkos un ietekmi uz reprodukcijas rādītājiem.

Jaunā zinātniece G. Ringa – Ošleja promocijas darbā skaidro: "Q drudzis ir zoonotiska slimība, kuras ierosinātājs Coxiella burnetii ir plaši izplatīts pasaulē. Govīm dabiska inficēšanās ar Q drudzi parasti netiek saistīta ar būtiskām klīniskajām pazīmēm, taču zināms, ka Q drudzis atgremotājiem var izraisīt abortus, neauglību, metrītu, mastītu, un atgremotāji ir galvenais slimības ierosinātāja avots cilvēku saslimšanas gadījumos. Ir zināms, ka augstražīgo govju ganāmpulkos nereti sastop reprodukcijas problēmas, kuru cēloņus ne vienmēr izdodas noskaidrot. Kopš 2015. gada, kad Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" uzsāka Q drudža ierosinātāja Coxiella burnetii klātbūtnes noteikšanu molekulāri abortētajos augļos, imūnatbildes noteikšanu apvienotajos piena paraugos un abortējušo dzīvnieku serumā, tika noskaidrots, ka attiecīgi 10,70% un 13,20% no kopā 252 izmeklētajiem ganāmpulkiem sastopama C. burnetii klātbūtne un imūnatbilde, un 13,40% no 1010 izmeklētajiem ganāmpulkiem dzīvniekiem aborta gadījumos serumā atrodama C. burnetii imūnatbilde. Tai pat laikā iztrūka ar šiem rezultātiem saistītu pētījumu, kas ļautu identificēt Q drudža uzņēmīgākos ganāmpulkus, saprast slimības izplatības tendences, noskaidrot saslimšanas riskam pakļauto dzīvnieku segmentu un, galvenokārt, noskaidrot slimības ietekmi uz dzīvnieka reproduktīvo spēju."

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi - noskaidroti Q drudža sastopamībai raksturīgie ganāmpulku produktivitātes un reprodukcijas rādītāji, salīdzinot Q drudža skarto un neskarto ganāmpulku pārraudzības datus, noskaidroti Q drudža izplatību veicinošie riska faktori un ar reprodukciju saistītie veselības rādītāji sastopamības biežums, veicot aptauju gan slimības skartajos, gan neskartajos ganāmpulkos, noskaidrota slimības izplatība pēc C. burnetii imūnatbildes un klātbūtnes individuālajos dzīvnieku paraugos, izmaiņas un dinamiku laikā, un saistību ar dzīvnieku reproduktīvo anamnēzi, kā arī tika izvērtēts abortējušo dzīvnieku turpmākais reproduktīvais sniegums un produktivitāte pēc aborta ar C. burnetii imūnatbildi vai klātbūtni.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Profesore emeritus, Dr.med.vet., vadošā pētniece Vita Antāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-9562)
Dr.biol., vadošā pētniece Lelde Grantiņa-Ieviņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6383-7700)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.005

Pievienots 03/04/2024