Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbu izstrādā par sociālo aizsardzību ģimenēm ar bērniem

Attēla autors: No LLU arhīva

19. aprīlī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Sociālā aizsardzība ģimenēm ar bērniem / Social protection for families with children" aizstāvēja Baiba Mistre (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0615-5199) un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktore sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir, izvērtējot sociālo aizsardzību ģimenēm ar bērniem, izstrādāt prioritāros rīcības scenārijus tās pilnveidei Latvijā.

"Katra valsts veido savu iedzīvotāju sociālās drošības sistēmu, kura lielā mērā ir atkarīga no valsts ekonomiskās situācijas, kā arī no īstenotās sociālās politikas. Tāpat arī sociālā politika ģimenēm ar bērniem katrā valstī atšķiras, tomēr tai ir viens mērķis – uzlabot bērnu labklājību, kā arī mazināt nabadzību ģimenēs ar bērniem. Kā norāda Pezera (Pezer), visefektīvākais atbalsta veids ir universāla un mērķtiecīga atbalstu kombinācija, kuru īsteno, izmantojot dažādus sociālos pabalstus, kas ievērojami samazina nabadzību ģimenēs. Ģimenes politikas mērķis ir kompensēt bērnu audzināšanas izmaksas, veicināt bērnu labklājību, nodrošināt dzimstības atbalstu, uzlabot darba un ģimenes līdzsvaru un veicināt dzimumu līdztiesību," skaidro B. Mistre.

Tāpat jaunā zinātniece piebilst, ka "Latvijas stratēģiskajos plānošanas dokumentos iedzīvotāju sociālā aizsardzība ir atzīmēta kā viena no prioritārajām jomām jau vairākus plānošanas periodus. Īpaši tiek uzsvērta nepieciešamība uzlabot sociālo drošību un palielināt finansējumu sociālajai jomai, lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu dzimstību valstī. Dzimstības veicināšana ir vitāli svarīgs uzdevums Latvijai, jo iedzīvotāju skaits kopš 1990. gada turpina samazināties, kas ietekmē tautas ataudzes nodrošināšanu. Daudzas pasaules valstis apzinās, ka atbalsts ģimenēm nav tikai budžeta izdevumu daļa – tās ir investīcijas valsts attīstībā, tāpēc Latvijas valdībai ir nepieciešams mērķtiecīgi pieņemt lēmumus, kas veicinātu dzimstību valstī."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika veikti vairāki uzdevumi - izpētīta sociālās aizsardzības sistēmas būtība un attīstība, analizēta sociālās aizsardzības ģimenēm ar bērniem politikas attīstība, tās tiesiskais un institucionālais ietvars, izvērtēti sociālo aizsardzību ģimenēm ar bērniem un to ietekmējošie faktori ES dalībvalstu kontekstā, kā arī izstrādāti scenāriji sociālās aizsardzības ģimenēm ar bērniem iespējamai pilnveidei Latvijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Promocijas darba kopsavilkumam  ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.006 (https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2024.006&from_ui=yes )

Pievienots 22/04/2024