Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā izstrādā lēmumu pieņemšanas priekšlikumus par lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanu

Attēla autors: No LLU arhīva

19. jūnijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā" aizstāvēja Ieva Līcīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0210-1940) un ieguva zinātnes doktora grādu sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas uzlabošanai, lai veicinātu Latvijas klimata politikas mērķu sasniegšanu.

Kā stāsta jaunā zinātniece I. Līcīte: "Klimata pārmaiņu samazināšana un spēja pielāgoties klimata pārmaiņām ir viens no galvenajiem 21. gadsimta ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem. Siltumnīcefekta gāzu emisiju koncentrācija atmosfērā no industriālās revolūcijas pirmsākumiem 17. gadsimta sākumā nepārtraukti augusi saistībā ar neilgtspējīgu enerģijas izmantošanu, dzīves stila un patēriņa izmaiņām, kā arī pateicoties neilgtspējīgai zemes izmantošanai un zemes izmantošanas veida maiņai, šīm izmaiņām nepārprotami novedot pie globālās sasilšanas. Neskatoties uz jau pieņemtajiem globālajiem politiskajiem lēmumiem klimata pārmaiņu mazināšanai un valstu deklarētajiem apņemšanās centieniem, joprojām pastāv nesaiste starp prognozēto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 2015. gada Parīzes nolīguma mērķi pasaules vidējās temperatūras pieaugumu saglabāt būtiski mazāku par 2 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālo līmeni un censties panākt, lai temperatūra neceltos vairāk par 1,5 °C. Klimata pārmaiņas neapstājas pie valstu administratīvajām robežām, ir nepieciešama vienota rīcība un Eiropas Savienība klimata pārmaiņu samazināšanu ir noteikusi par vienu no tās galvenajām prioritātēm ārpolitikā, izsakot apņemšanos stiprināt klimata un enerģētikas diplomātijas pastiprināšanu. Vienlaikus Eiropas Savienība klimata pārmaiņu samazināšanu ir deklarējusi arī par iekšpolitikas prioritāti apņemoties līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienības klimatneitralitāti, pārveidojoties par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar modernu un konkurētspējīgu ekonomiku."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika veikti vairāki uzdevumi: izpētīti lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanas galvenie teorētiskie un politiskie aspekti klimata pārmaiņu samazināšanai, izvērtēta lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanas prakse Latvijā un identificēti potenciālie izmaksu efektīvākie klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi, kā arī novērtēta un salīdzināta identificēto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu izmaksu efektivitāte, sagatavojot priekšlikumus lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanai.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Dina Popluga (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8182-8218) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts ir pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.008.

Pievienots 19/06/2024