Pārlekt uz galveno saturu

Aizvadīta projekta "Nobalis" noslēguma tikšanās: Inovāciju veicināšana ir kā viena no augstākās izglītības misijām

Attēla autors: No LLU arhīva

Šobrīd inovācijas ir kā vadmotīvs gan izglītības, gan uzņēmējdarbības, gan arī pārvaldības procesos, kas aktualizē to īstenošanas un attīstības aktualitāti dažādos virzienos. No 2022. gada Latvijas Biozinātnu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ir partneris starptautiskā projekta realizācijā "NOBALIS - Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation systems", kas analizē inovāciju ekosistēmas Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Zviedrijas augstākās izglītības iestādēs.

Gandrīz visas projektā iesaistītās organizācijas specializējas dzīvības zinātņu un tehnoloģiju virzienos, tomēr inovāciju attīstīšanā identificējamas atšķirīgas pieejas. Lai prezentētu projekta rezultātus, dalītos ar labās prakses piemēriem un diskutētu par turpmākajām sadarbības iespējām, 11. un 12. jūnijā notika projekta "NOBALIS" partneru noslēdzošā tikšanās.

"NOBALIS" projektā tika pētīti trīs inovāciju attīstīšanas virzieni augstākajā izglītībā – akadēmiskā un administratīvā personāla darbā, kā arī darbā ar studentiem studiju kursos un ārpus tiem. Projekta ietvaros tika organizētas arī vairākas mentoru programmas, kurās studentu komandām no visām projekta dalībvalstīm bija iespēja attīstīt savas inovatīvās biznesa idejas, sadarbojoties ar starptautisku mentoru programmu. Kā stāsta Zviedrijas studente Nikola Hislopa (Nicole Hyslop): "Lai veiksmīgi darbotos programmā, tas prasa ieguldīt darbu un būt apņēmīgam, bet pretim tiek saņemts ekspertu padomus un atsauksmes no starptautiskiem inovatoriem ar gadu desmitiem ilgu pieredzi. Turklāt mums bija arī privilēģija komunicēt ar citiem līdzīgi domājošiem jaunajiem inovatoriem visā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu konsorcijā."

Tikšanās laikā pārstāvji no partneraugstskolām prezentēja dažādus inovāciju attīstības modeļus, identificējot labās prakses piemērus un to ieviešanai nepieciešamos rīcības soļus. Liela uzmanība tika veltīta inovāciju un pētījumu komercializācijas jautājumiem, kam viens no priekšnosacījumiem ir plašāka uzņēmēju un augstskolu sadarbība dažādos inovāciju izstrādes posmos. Tomēr ne mazāk būtiski aspekti tika uzsvērti kā, piemēram, komandas darbs, sadarbības veicināšana un pielāgošanās kompetences mainīgiem apstākļiem.

Ziemeļeiropas valstu pieredzē bieža prakse ir pētnieciskajos projektos pētniekam darboties kopā ar saviem doktorantiem, kuri veicina gan pētniecisko kapacitāti, gan virza pētnieku kā galveno personu projekta realizācijā. Tādēļ pētnieka funkcijas ir procesa vadīšana, projekta norise, cilvēku sadarbības veicināšana un nepārtraukta komunikācija ne tikai projektā iesaistīto cilvēku lokā, bet arī plašākā sabiedrībā.

Komunikācijas lomu inovatīvas idejas izstrādē uzsver arī projekta dalībniece, studente N. Hislopa: "Mēs uzskatām, ka kontaktu izveide ir ļoti svarīga, lai attīstītos gan kā persona, gan kā uzņēmums. Efektīvi un ilgtspējīgi uzņēmumi ir tie, kas mums ir nepieciešams, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaramies kā globāla kopiena. Mēs ceram iedvesmot vairāk studentu uzņemties līdzīgas iniciatīvas, tāpat kā to darījām mēs, jo esam pārliecināti, ka studentiem ir daudz zināšanu, radošuma un potenciāla, kas tikai gaida, lai to īstenotu ar smagu darbu."

Tomēr visu valstu pārstāvji atzina, ka pētniecības un inovāciju rezultatīvajā vērtēšanā komercializācija nevar būt vienīgais kritērijs – ne mazāk būtiski ir arī pētījumi un inovācijas, kam ir sociālā ietekme sabiedrībā. To kā būtisku aspektu uzsvēra arī žūrija, piesakot 2024. gada 2. maija "NOBALIS projekta trešās Demo dienas 3. vietas ieguvējus - Zviedrijas studentu komandu, kas prezentēja Lyckan uzņēmuma biznesa ideju par iekštelpu dārziem. Komandas pārstāve N. Hislopa par idejas izstrādes motivāciju skaidro: "Iemesls, kāpēc mēs uzsākam šo projektu, ir tas, ka daudzi cilvēki, kuri mums rūp, sāk novecot. Cilvēki, kuriem patika būt ārā un bija savi dārzi, bet kuri vairs nevar nodarboties ar savu dārzkopību vai pat tikai pārvietoties bez sāpēm. Tad sapratām, cik daudz ir cilvēku, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav pieejas apstādījumiem un cik tas ir svarīgi viņu labklājībai. Tas lika mums domāt par to, ka pilsētās ir maz pieejamu apstādījumu, tādējādi ietekmējot apkārtējo sabiedrību."

Lai noteiktu inovāciju lomu un attīstīšanas iespējas augstākajā izglītībā, projekta "NOBALIS" ietvaros tika izstrādāts inovāciju ekosistēmas ietvars, ko projekta noslēguma tikšanās laikā prezentēja LBTU pārstāve, Ekonomikas un sabiedrības fakultātes (ESAF) vadošā pētniece un profesore Dina Popluga. Profesore uzsvēra: "Inovācijas ir 21. gadsimta dzinējspēks, tādēļ projekta laikā tika izstrādāti principi inovāciju kapacitātes, inovāciju sistēmu un struktūru uzlabošanai un apmaiņai, kā arī izpētīta universitāšu inovāciju ekosistēmu funkcionalitāte zināšanu un tehnoloģiju pārnesē uz industriju." Tāpat kā būtiskākās attīstības iespējas un nepieciešamību profesore D. Popluga gan LBTU, gan citu partneru augstskolās identificēja administratīvā personāla iesaisti inovāciju ekosistēmā.

Arī Norvēģijas inovāciju uzņēmuma Vestlandets innovasjonsselskap pārstāvis Randi Tahts (Randi E. Taxt) savā prezentācijā izcēla zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, kas ir kā viena no universitāšu misijām. Pētījumu attīstībā būtisks ir komercializācijas jautājums, bet ne mazāk būtisks ir arī jautājums, kā pētījumus virzīt uz sabiedrību, kā identificēt un aktualizēt pētījuma nozīmi sabiedrībai kopumā. Kā atzina Randi Tahts:  "Pētījumu komercializācija ir tikai aisberga redzamā daļa – zem tā ir liela akadēmiskā un pētnieciskā sadarbība. Tie nav savstarpēji izolēti procesi. Ja pētījumu un inovāciju komercializācija kļūst par galveno universitāšu misiju, tad tiek aizmirsta aisberga lielā neredzamā daļa. Tādēļ pētījumu komercializāciju nedrīkst absolutizēt, ņemot vērā, ka ekonomiskā izaugsme var būt arī drauds akadēmiskajai brīvībai."

Sadarbojoties ar studentiem un jaunajiem uzņēmējiem, ir būtiski atrast atbilstošos sadarbības veidus. Norvēģijas BIT Inovāciju centra pārstāvis skaidro, ka viņu organizācijas darbības pamatprincips ir mainīt izpratni no "es varu izveidot savu uzņēmumu" uz "es varu izmantot šo iespēju", tādējādi inovāciju un uzņēmējspēju kapacitātes attīstībā galveno uzsvaru liekot uz studentu talantu attīstīšanu.

"NOBALIS" projekta laikā tas tika veikts ar trijām studentu inovatīvo biznesa ideju attīstīšanas aktivitātēm, no kurām viena bija studentu komandu sadarbība ar starptautisku mentoru komandu. Par pieredzi tajā papildina trešās Demo dienas uzvarētāju komandas "YeastTech" pārstāve Olga Latisenko no Latvijas: "Piedalīšanās mentorprogrammā un Demo dienā sniedza mums vairākus būtiskus ieguvumus. Pirmkārt, mēs saņēmām ekspertu norādījumus par mūsu gala prezentācijas izveidi, spēcīga biznesa modeļa izveidi un mūsu biznesa loģistikas izpratni. Šis padoms bija nenovērtējams, veidojot mūsu projektu un padarot to dzīvotspējīgāku. Otrkārt, mēs būtiski uzlabojām savas publiskās uzstāšanās un tiešsaistes prezentācijas prasmes. Šīs prasmes ir ļoti svarīgas, lai efektīvi prezentētu mūsu idejas un iepazīstinātu ar mūsu projektu potenciālos investorus un partnerus. Turklāt šī pieredze vairoja mūsu pārliecību – projekta prezentēšana un biznesa plāna apspriešana ar profesionāļiem palīdzēja mums justies pārliecinātākiem par savu darbu un tā potenciālu."

Lineas Uniersitātes (Linnaeus University) profesors Pērs Sevaiss (Per Servais) no Zviedrijas stāsta: "Inovāciju pārnese ir tikpat būtiska kā tehnoloģiju pārnese, prezentējot, kā vēsturiski ir mainījusies inovāciju loma un izpratne augstākajā izglītībā, kas šodien sasniedz vēsturiski augstāko aktualitāti, fokusējoties uz universitātes darbinieku un studentu sadarbību. "NOBALIS" projektā mums bija izcila iespēja attīstīt uzņēmējspēju apmācību starpdisciplināri, apvienojot visu Ziemeļeiropas reģionu. Turpmākie izaicinājumi universitātēm būs ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešana un, jo īpaši, sagatavot digitālu aprites sabiedrību – izglītojot nākotnes uzņēmējus šodien."

2021. gadā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) uzsāka jaunu iniciatīvu "AII iniciatīva: Inovācijas kapacitātes stiprināšana augstākajai izglītībai", kā mērķis ir veicināt inovācijas ekosistēmu un partnerības Eiropā, izceļot zināšanu apguves procesa lomu inovāciju radīšanā. NOBALIS (Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation systems) projekts ir viens no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) finansētajiem projektiem, ko realizē partneraugstskolas un institūti Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Latviju projektā pārstāv Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU). 

Vairāk par projektu pieejams: https://nobalis.eu/.

Pievienots 20/06/2024