Pārlekt uz galveno saturu

Tehnika

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • lauksaimniecības tehnikas;
  • autotransporta racionālā izmantošanas;
  • atjaunojamā enerģētika: saules enerģijas izmantošana, alternatīvās degvielas, dažādu biomasu kaltēšana u.c. izmantošanas tehnoloģijas.
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
Graudu pirmapstrādes punktu rekonstrukcijas konsultatīvais nodrošinājums Dr.sc.ing. Jānis Palabinskis, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš ,
Lauksaimnieciskās produkcijas kaltēšanas, uzglabāšanas jautājumi un kaltēšanas enerģētika
Gaisa sildīšanas saules kolektori un to izmantošana
Infrasarkano staru kaltes
Piena lopu mītņu modernizācija: jaunākās tehnoloģijas un mehanizācijas ieviešana. Govju slaukšanas iekārtu izvēle, montāža un ekspluatācija Dr.sc.ing. Juris Priekulis
Lauksaimniecības tehnikas izmantošana un augkopības mehanizētās tehnoloģijas Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Spēkratu izmēģināšana, ekspluatācijas parametru eksperimentālā izpēta, darba parametru kontrole un novērtējums Dr.sc.ing. Dainis Berjoza 63080697

Atgāzu toksiskuma mērījumi un izvērtējums
Elektrospēkratu ekspluatācijas parametru noteikšana ceļizmēģinājumos
Spēkratu izplūdes gāzu un salona trokšņa mērījumi, trokšņa izvērtējums transporta plūsmai
Dažādu spēkratu eksperimentālā izpēte laboratorijas apstākļos un ceļizmēģinājumos. Biodegvielu un citu degvielu ietekmes izpēte uz spēkratu ekspluatācijas īpašībām, mērījumi uz jaudas stenda atgāzu sastāva noteikšana ar analītisko izplūdes gāzu daudzkompo Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs
Metālu cietības noteikšana ar dažādām metodēm. Struktūras izpēte un analīze. Metālapstrādes ar CNC darbgaldiem tehnoloģiju izpēte un pielietojums. CNC programmēšana un detaļu izgatavošanas simulācija Dr.sc.ing. Jānis Lāceklis-Bertmanis
Motoru izmēģināšana, ekspluatācijas parametru eksperimentālā izpēte. Atgāzu toksiskuma mērījumi un analīze darbā ar dažāda veida biodegvielām Dr.sc.ing. Aivars Birkavs
Alternatīvo degvielu spēkrati un to infrastruktūra. Alternatīvo degvielu (t.sk. biodegvielu) eksperimentālā izpēte uz stacionāriem motoru stendiem. Motoru darba parametru eksperimentālie pētījumi, izplūdes gāzu toksiskuma izvērtējums. Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins
Stieņa smidzinātāju konstruēšana, izgatavošana, ekspluatācija. Iekrāvēju u.c. lauksaimniecības mašīnu hidrauliskā piedziņa. Sapropeļa ieguve un lietošana. Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs
Sapropeļa ieguves mehanizācija. Sensori un datorizētās mērsistēmas. Biomasu izmantošana enerģijas ieguvei. Mehanizācijas līdzekļi bišu dravai Dr.sc.ing. Aivars Kaķītis
Graudu novākšanas mehanizācija Dr.sc. ing. Dainis Viesturs
Laukkopības tehnoloģiju izmaksu optimizācija Dr.sc. ing. Dainis Viesturs, Dr.sc. ing. Nikolajs Kopiks
Industriālo kaņepju novākšanas mehanizācijas risinājumi. Dr.sc. ing. Semjons Ivanovs
Augu aizlaušanas veltņa konstrukcijas izstrāde
Atjaunojamās enerģijas (saule, siltumsūknis) izmantošana siltumnīcu energoefektivitātes palielināšanai Dr.sc. ing. Semjons Ivanovs, Dr.sc. ing. Ādolfs Ruciņš ,
Zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un mašīnu pielietošana
Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu Dr.sc.ing. Ādofs Ruciņš Dr.sc.ing. Dainis Viesturs
Bioetanola dehidratācijas tehnoloģiskie risinājumi Dr.sc.ing. Ādofs Ruciņš
Augsnes apstrādes tehnikas izvēles optimizācija Dr.sc.ing. Ādolfs Ruciņš, Oskars Valainis
Uzvedības un saskarsmes problēmas bērnībā un pusaudzībā. Karjeras konsultēšana un izglītība Mg.ed. Jānis Pāvulēns
Kompetences veidi, to rādītāji un attīstība; transformatīvā / kompetencē balstīta pašvadīta mācīšanās Dr. paed. Baiba Briede
IT dizainā un karjeras konsultēšanā. IKT integrēšanas prasmju attīstība. Pētījumu metodoloģija. Specializētās datorprogrammas pedagoģijā. Digitālo meistarklašu, interaktīvo tāfeļu, Moodle vides izmantošana izglītībā Dr.paed. Nataļja Vronska
Ekoloģiskā pieeja izglītības pētniecībā: cilvēka kā personības un arī kā speciālista attīstība un tās veicināšana izglītības vidē Personības/speciālista konkurētspēja un tās izvērtēšana, attīstības atbalsts un veicināšana izglītības vidē/profesionālās dar Dr.paed. Irēna Katane 63080694

Dialoga metode karjeras vadības kompetences attīstībā Mg.paed. Inita Soika 63080694

Skolēnu radošā darbība mājturības mācībās Dr.paed. Iveta Līce-Zikmane 63080694

Personības potenciāla īstenošana dažādos vecumposmos Dr.paed. Regīna Baltušīte 63080694

Dzīves kvalitāte pieaugušo izglītībā personības pašrealizācijas aspektā Dr.paed. Vija Dišlere 63080694

Dzīves kvalitātes principa integrēšana mājturības mācībās. Mājturības metodika, daudzveidīgu mācību uzdevumu veidošana un skolēnu mācību rezultātu vērtēšana. Skolas un klases vadības un darba organizācija. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Kompetenc Dr.paed. Aija Pridāne
Sieviešu karjeras maiņas pētījumi. Dzimumatbilstības principa ietekme uz sieviešu karjeru. Karjeras konsultēšanas metožu izvēle konsultēšanas procesā. Uzņēmējizglītības nozīme sieviešu karjeras attīstībā Dr.paed. Anita Rācene
Ģimeņu izglītības programmu veidošanas pamati. Kompetenču attīstībā balstīta pieeja, īstenojot ģimeņu izglītības programmas. Ģimeņu izglītības starpdiciplināras pētniecības nozīme: kompetenču pieejas īstenošanas iespējas Dr.paed. Iveta Kokle- Narbuta
Ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju – bezdarbnieku karjeras vadības veicināšana doktorante, vieslektore Anna Bičkovska 63080694