Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ Studējošo mobilitāte - Prakse

Studējošais Starptautiskās sadarbības centrā iesniedz Pieteikuma anketu Erasmus+ Studējošo mobilitātei - Prakse līdz katra gada 1. maijam. Ja paliek neizlietots finansējums, tiek izsludināta papildus pieteikuma anketu pieņemšana līdz 1. oktobrim.

Citi nosacījumi:

Tie studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā Mūžizglītības programmā (LLP/Erasmus) vai Erasmus+ programmā, var piedalīties atkārtoti mobilitātē, ievērojot sekojošus nosacījumus:

 1. Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā studējošais agrāk jau saņēmis LLP/Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti un kopējo ilgumu LLP/Erasmus un Erasmus+ ietvaros);
 2. Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus!;
 3. Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei var saņemt arī LBTU absolventi! Absolventiem šī iespēja - gada laikā pēc studiju beigšanas, bet pieteikums prakses mobilitātei ir jāiesniedz pēdējā studiju gadā pavasarī, līdz noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņam t.i. 1. maijam. 

Studējošie, kuri piedalās Erasmus+ praksē, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus, ieskaitot citus izdevumus (vīza, apdrošināšana utt). Stipendijas saņemšanai studējošajam Starptautiskās sadarbības centra Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

 • Rektorei adresēts iesniegums par praksi Erasmus+ programmas ietvaros, kurā norādīts iestādes/uzņēmuma nosaukums, prakses perioda datumi un konta numurs, uz kuru jāpārskaita stipendija. To paraksta fakultātes dekāns un fakultātes Erasmus+ koordinators;
 • Parakstīts prakses līgums (Training Agreement - Student Mobility for Traineeships).

Erasmus+ programmas Studējošo mobilitātē - Prakse var piedalīties LBTU pilna un nepilna laika studējošie, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • Studējošais ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgs iedzīvotājs, vai arī ārzemju students, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • Studējošais ir sekmīgs un reģistrēts vismaz bakalaura līmeņa 1. kursā LBTU;
 • Praksē var doties visu studiju līmeņu studējošie, ar aprēķinu, ka studiju/prakses kopējais periods ārvalstīs nepārsniedz 12 mēnešus vienā studiju līmenī;
 • Studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.
 1. Studējošais konsultējas ar savas studiju programmas prakses vadītāju vai SSC par prakses iespējām ārzemēs. Bieži vien studējošajam pašam jāatrod prakses vieta ārvalstīs. Kad prakses vieta atrasta un saskaņota prakses programma, studējošais kopā ar prakses vadītāju sagatavo prakses līgumu (Training Agreement - Student Mobility for Traineeships) trijos eksemplāros, kurā ir aprakstīta prakses perioda programma un veicamie uzdevumi. Pēc tam to nosūta uzņēmuma kontaktpersonai papildināt. Šo līgumu paraksta (apstiprina) studējošais, studiju programmas direktors vai prakses vadītājs un uzņēmuma/iestādes kontaktpersona.
 2. Veic svešvalodas vērtējuma testu on-line OLS. ! Valodas tests ir obligāts nosacījums, lai saņemtu stipendiju.

SSC tiek sagatavots finansējuma līgums, kuru paraksta studējošais un rektore. Pēc šī līguma parakstīšanas, Erasmus+ koordinators sagatavo rektores rīkojumu par stipendijas pārskaitīšanu uz studējošā kontu. Studējošajam stipendija tiek aprēķināta saskaņā ar EK noteiktajām likmēm pa valstīm. Ja studējošais LBTU studē par maksu, tad Erasmus+ prakses laikā ārvalstu uzņēmumā viņš turpina maksāt studiju maksu LBTU. Ja studējošajam pēc rotācijas piešķirta budžeta stipendija, viņš to turpina saņemt nākošo semestri arī tad, ja ir piešķirta Erasmus+ stipendija praksei ārvalstu uzņēmumā.

 1. Atskaiti tiešsaistē (studējošais savā e-pastā saņems uzaicinājumu izpildīt atkaiti);
 2. Izpildīts 2.OLS valodas vērtējuma tests;
 3. Sertifikāts, ko izsniedz prakses vietas atbildīgā persona un kurā norādīts īstenotais prakses periods un programma (Training Agreement: Student Mobility for Traineeships sadaļa - After the Mobility);
 4. Erasmus+ pieredzes stāsts.

Erasmus+ programmā LBTU studējošie var doties praksē uz ārvalstu uzņēmumiem vai iestādēm, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Erasmus+ programmas valstis:

 • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • 3 Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija;
 • 2 ES kandidātvalstis – Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

Prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem, atkarībā no tā, cik ilga prakse paredzēta studiju programmā. Ja studiju programmā paredzētās prakses periods ir īsāks par 2 mēnešiem, tad studentam jāplāno vismaz 2 mēnešu ilgs prakses periods.

Logo