Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ Studējošo mobilitāte - Studijas

Erasmus+ programmā studijām var pieteikties LBTU pilna un nepilna laika studējošie, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • Studējošais ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgs iedzīvotājs, vai arī ārzemju students, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
 • Studējošais ir sekmīgs un pabeidzis vismaz pirmo semestri LBTU;
 • Studējošā svešvalodu zināšanas ir pietiekošā  līmenī (vismaz B1 vai B2 līmenis), lai spētu veiksmīgi studēt partneraugstskolā;
 • Studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu.

LBTU Starptautiskās sadarbības centrs (SSC) izsludina pieteikšanos Studējošo mobilitātē (Studijas/Prakse), ievietojot informāciju universitātes portālā un nosūtot ziņojumu fakultāšu ārējo sakaru koordinatoriem. Studējošie var vienlaicīgi pieteikties studiju un prakšu konkursam. Studijām vai praksei var pieteikties arī studējošie, kuri jau izmantojuši LLP/ERASMUS vai Erasmus+ studiju vai prakses iespējas. Pieteikuma anketas pieejamas LBTU portālā (Studijas/Starptautiskā mobilitāte/Erasmus+), pie fakultāšu ārējo sakaru koordinatoriem vai Starptautiskās sadarbības centrā (pils 195.telpa).

Pieteikuma anketa studijām jāiesniedz Starptautiskās sadarbības centrā (pilī, 195 telpā) līdz 1. aprīlim. Pieteikuma anketu paraksta studējošais un attiecīgās fakultātes ārējo sakaru koordinatrs. Atsevišķos gadījumos, ja paliek neizlietots finansējums, var tikt atkārtoti izsludināts konkurss studijām/praksei pavasara semestrim. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 3. oktobris (gan studijām, gan praksei). Studējošais var izvēlēties trīs augstskolas un prioritārā secībā iekļaut tās Pieteikuma anketā.

Erasmus+ studiju periods ārvalstu augstskolā ir no 3 līdz 12 mēnešiem viena studiju gada ietvaros.

Starptautiskās sadarbības centrs veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu:

 • Pārbauda, vai ar  pretendenta izvēlētajām augstskolām ir noslēgti/pagarināti sadarbības līgumi;

 • Sagatavo pretendentu sarakstus pa fakultātēm, no LBTU informācijas sistēmas nolasa studējošā vidējo svērto atzīmi;

 • Sagatavotos sarakstus nosūta fakultāšu ārējo sakaru koordinatoriem izvērtēšanai.

Atlase notiek fakultātē, kur ar katru pretendentu notiek pārrunas. Pārrunas un studentu atlasi veic ar rektores rīkojumu noteiktā komisija sekojošā sastāvā: divi pārstāvji no SSC un fakultātes ārējo sakaru koordinators. Komisija atlases pārrunās izvērtē studējošā motivāciju un pamatojumu augstskolas izvēlei, studiju kursu pielīdzināšanas iespējas.

Kopvērtējumu veido:

 • Studējošā vidējā svērtā atzīme, kam piemēro koeficientu 2;

 • Pārrunu (motivācija, studenta personība utt.) vērtējums no 5 līdz 10 ballēm, kam piemēro koeficientu 1;

 • Kopvērtējums ir abu kritēriju vērtējumu aritmētiskā summa.

Pēc atlases rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas, SSC Erasmus+ koordinators sagatavo vērtējuma tabulas pa fakultātēm, kurās Erasmus+ stipendijas pretendenti tiek saranžēti pēc iegūtajiem vērtējuma rezultātiem. Vērtējuma tabulas nosūta fakultāšu ārējo sakaru koordinatoriem un studentiem uz e-pastu. Studējošo sarakstu ar vērtējumu rezultātiem apstiprina fakultātes dekāns un fakultātes Erasmus+ koordinators.

Studējošajam sekmīgi jānokārto nākošā sesija pēc atlases pirms došanās uz ārvalstu augstskolu. Ja studējošajam sesijā ir studiju parāds, doties uz ārvalstu augstskolu un saņemt Erasmus+ stipendiju nedrīkst (arī tad, ja saņemts apstiprinājuma vēstule par uzņemšanu ārvalstu augstskolā). Ja Erasmus+ stipendija jau ir izmaksāta, tā jāatmaksā LBTU kontā.

Pēc atlases studējošais uzsāk pieteikšanās procedūru izvēlētajā ārvalstu augstskolā.

Studējošais noskaidro izvēlētās augstskolas mājas lapā, kādi dokumenti jāiesniedz un kāds ir pieteikšanās termiņš (augstskola var neizskatīt studenta dokumentus, ja pieteikšanās termiņš ir nokavēts).

Ja ārvalstu augstskola pieprasa studējošo nominēt (nomination),ir jāinformē SSC Erasmus+ koordinatore, nosūtot e-vēstuli uz erasmus@lbtu.lv ar informāciju par nominēšanas prasībām un termiņu. Pēc nominācijas studējošais saņem no ārvalstu augstskolas informāciju par pieteikšanās procedūru.

Daudzās augstskolās pieteikšanās procedūra notiek on-line (tiešsaistes) režīmā. Bieži vien pēc on-line pieteikšanās procedūras augstskola pieprasa nosūtīt pieteikuma dokumentus arī papīra formātā. Citas augstskolas pieprasa dokumentus tikai papīra formātā, nosūtot oriģinālus pa pastu vai ieskanētus nosūtot e-vēstulē.

Pieteikumu dokumenti ārvalstu augstskolās var atšķirties, bet pamatā tie ir:

 • Pieteikuma anketa (Application form);

 • Studiju līgums (Learning Agreement: Student Mobility for Studies); studentam jāaizpilda pirmā līguma sadaļa „Before the Mobility”, līgumu paraksta students, studiju programmas direktors un ārvalstu augstskolas koordinators;

 • Sekmju izraksts angļu valodā (Transcript of Records);

 • Citi dokumenti (piemēram, pieteikums kopmītnēm; Eiropas veselības apdrošināšanas karte, motivācijas vēstule, valodas vērtējuma sertifikāts utt.).

Ārvalstu augstskola pēc pieteikumu dokumentu saņemšanas un izskatīšanas studējošajam atsūta apstiprinājuma vēstuli (Acceptance letter) par uzņemšanu augstskolā  Erasmus+ studijām.

Studējošajam jānoskaidro, kad sākas un kad beidzas lekciju un eksāmenu periods izvēlētajā partneraugstskolā. To var atrast augstskolas mājas lapā vai arī to paziņo izvēlētās augstskolas koordinators. Parasti ārvalstu augstskolas iebraucošiem Erasmus+ studentiem organizē dažādus pasākumus (Introduction, Orientation week), kas var ilgt no dažām dienām līdz pat 2 nedēļām. Šajos pasākumos būtu ieteicams piedalīties, jo pirms lekcijām ir iespēja iepazīties ar augstskolas noteikumiem, iekārtoties kopmītnēs, nokārtot dažādas formalitātes, iepazīties ar citiem āvalstu un vietējiem studentiem.

Pirms mobilitātes un finansējuma līguma parakstīšanas katram studējošajam OBLIGĀTI jāveic valodas tests tiešsaistē OLS (Online Linguistics Support). Valodas vērtējuma tests jāveic atkārtoti arī pēc mobilitātes. Ja valodas vērtējuma testā students saņēmis vērtējumu A1-B1 līmenim, tad obligāti jāiziet valodas apmācības kurss.

Stipendiju piešķir tiem studējošiem, kuri ir saņēmuši apstiprinājumu par uzņemšanu augstskolā un kuri nokārtojuši valodas testu OLS. Stipendijas saņemšanai studējošajam Starptautiskās sadarbības centra  Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

 • Rektoram adresēts iesniegums par studijām Erasmus+ programmas ietvaros, kurā norādīts augstskolas nosaukums, studiju periods un konta numurs, uz kuru jāpārskaita stipendija; to paraksta fakultātes dekāns un fakultātes ārējo sakaru koordinators;

 • Akcepta vēstule par uzņemšanu ārvalstu augstskolā un/vai abu augstskolu apstiprināts studiju līgums (Learning Agreement: Student Mobility for Studies);

 • Akadēmiskās atzīšanas nodoma protokola kopija, kurā ar studiju programmas direktoru ir saskaņota studiju kursu pielīdzināšana.

Starptautiskās sadarbības centra Erasmus+ koordinators sagatavo Studējošo mobilitātes (finansējuma) līgumu, kuru paraksta studējošais un rektore. Pēc šī līguma parakstīšanas, SSC Erasmus+ koordinators sagatavo rektorei rīkojumu par stipendijas pārskaitīšanu uz studējošā kontu. Stipendiju apjomu mobilitātei Erasmus+ programmas valstīm noteikusi Eiropas Komisija (Finansējuma likmes Erasmus+ Studējošo mobilitātē). Erasmus+ stipendija NAV paredzēta pilnīgi visu uzturēšanās izdevumu segšanai studiju periodā ārvalstīs. Erasmus+ stipendija ir starpība starp uzturēšanās izdevumiem savā mītnes zemē un uzturēšanās, ceļa izdevumiem ārvalstīs. Tāpēc katram studentam jau laikus jāpadomā par papildu finansējuma nodrošināšanu studiju periodam ārvalstīs.

Citi nosacījumi:

 1. Stipendiju Erasmus+ programmā drīkst saņemt arī tie studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē un saņēmuši Erasmus stipendiju Mūžizglītības programmā  (LLP/Erasmus) vai Erasmus+ programmā. Atkārtotas mobilitātes gadījumā jāievēro šādi nosacījumi:

  1. Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā studējošais jau saņēmis LLP/Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (skaitot kopā studiju un prakšu mobilitāti);

  2. Vienā studiju līmenī pieļaujami vairāki studiju un prakses mobilitātes periodi, bet to kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju līmenī.

 2. Studējošajam jāņem vērā, ka augstskolai ir tiesības pieprasīt Erasmus+ stipendijas atmaksu pilnā apmērā, ja tas nevar apliecināt studiju plāna izpildi (sekmju izrakstā nav neviena ECTS vai ir tikai daži) vai arī bez attaisnojoša iemesla pārtraucis studijas ārvalstu augstskolā.

 3. Ja studējošais LBTU studē par maksu, tad Erasmus+ studiju laikā ārvalstu augstskolā viņam jāturpina maksāt studiju maksa LBTU.

 4. Ja studējošajam pēc rotācijas piešķirta budžeta stipendija vai citas stipendijas, viņš to var saņemt nākošo semestri arī tad, ja ir piešķirta Erasmus+ stipendija studijām ārvalstu augstskolā.

 5. Studējošajam saglabā pirms mobilitātes noteikto statusu (valsts finansētā studiju vieta vai personīgais finansējums) līdz nākošā semestra beigām, kas seko pēc atgriešanās no studijām ārvalstu augstskolā.  

Ierodoties ārvalstu augstskolā, studējošais paziņo (nosūtot e-vēstuli: erasmus@lbtu.lv) SSC  Erasmus+ koordinatoram par savu ierašanos un studiju uzsākšanu.

Studējošajam jāpavada ārvalstu augstskolā viss noteiktais studiju periods. Ja, gadījumā, studējošajam ir iespēja nokārtot studiju pārbaudījumus pirms studiju perioda beigām un atgriezties Latvijā ātrāk, tad par to savlaicīgi jāinformē SSC Erasmus+ koordinators (nosūtot e-vēstuli: erasmus@lbtu.lv). Tādā gadījumā stipendija tiek pārrēķināta un daļa stipendijas būs jāatmaksā.

Studējošais  ievēro noslēgtā finansējuma līguma un studiju līguma nosacījumus. Jebkuras izmaiņas studiju līgumā rakstiski jāsaskaņo ar LBTU studiju programmas direktoru, SSC Erasmus+ koordinatoru un ārvalstu augstskolas koordinatoru; aizpildot studiju līguma sadaļu 'During the Mobility'.

Studiju perioda pagarināšana iespējama tikai tiem studējošajiem, kuri uzsāk studijas ārvalstu augstskolā rudens semestrī un vēlas turpināt studijas tā paša studiju gada pavasara semestrī.

Lai pagarinātu studiju periodu, studējošajam:

 • jānoskaidro ārvalstu augstskolā, vai ir iespējama studiju perioda pagarināšana uz pavasara semestri;

 • jāsazinās ar savas augstskolas studiju programmas direktoru, fakultātes dekānu un SSC Erasmus+ koordinatoru, lai noskaidrotu, vai studiju periods var tikt pagarināts;

 • jāsagatavo studiju līguma izmaiņas (Learning Agreement sadaļā: During the Mobility) pavasara semestrim ar apgūstamajiem studiju kursiem un jāsaskaņo ar studiju programmas direktoru par to pielīdzināšanu.

 • Starptautiskās sadarbības centrā jāiesniedz iesniegums par studiju perioda pagarināšanu; SSC Erasmus+ koordinators veic iepriekšējā finansējuma līguma grozījumus par stipendijas piešķiršanu (ja ir pieejams finansējums attiecīgajā studiju gadā).

Studējošie, kuri uzsāk studijas ārvalstu augstskolā pavasara semestrī, studiju periodu nevar pagarināt. Šajā gadījumā studējošais var iesniegt pieteikuma anketu studijām/praksei nākošajā studiju gadā, ja studiju/prakses kopējais periods attiecīgajā studiju līmenī nav pārsniedzis 12 mēnešus.

Studējošais SSC iesniedz atskaišu dokumentus:

 • On-line (tiešsaistē) aizpildītu atskaiti (Atskaite tiks automātiski izsūtīta uz studējošā e-pastu vienu dienu pēc Studējošo mobilitātes beigām);

 • Ārvalstu augstskolas izsniegtu sertifikātu/apliecinājuma vēstuli par studiju perioda sākuma un beigu datumiem. Jāņem vērā, ka dažas augstskolas šo dokumentu izsniedz tikai pēc studējošā pieprasījuma. Dokumenta iesniegšana ir obligāta! Sertifikātā norādītajiem studiju perioda datumiem jābūt identiskiem kā bija norādīts studējošā iesniegumā un Studējošo mobilitātes (finansējuma) līgumā; (Confirmation Letter);

 • Studiju līgums (ja tas netika iesniegts pirms došanās uz augstskolu) un studiju līguma izmaiņas (ja tādas tika veiktas studiju laikā);

 • Sekmju izraksta kopija (Transcript of Records);

 • Erasmus+ pieredzes stāsts (jānosūta uz e-pastu: erasmus@lbtu.lv).

Erasmus+ studējošā ārvalstu augstskolā iegūto studiju rezultātu atzīšanu un kredītpunktu pārskaitīšanu veic atbilstošās  LBTU studiju programmas direktors.

Studējošais pēc atgriešanās no ārvalstu augstskolas studiju programmas direktoram iesniedz sekojošus dokumentus:

 1. Sekmju izrakstu (Transcript of Records) oriģinālu, kurā ir norādīti ārvalstu augstskolā apgūtie studiju kursi un iegūtie kredītpunkti.

 2. Studiju kursu aprakstu, pēc studiju programmas direktora pieprasījuma, lai izvērtētu studiju kursa saturu un kredītpunktu apjomu. To var izdrukāt no ārvalstu augstskolas mājas lapas vai izkopēt no kursu kataloga.

 3. Studiju programmas direktors veic studiju kursu atzīšanu saskaņā ar Rektora rīkojumu "Par akadēmiskās atzīšanas kārtību LBTU".

 4. Ja studējošais nav izpildījis Studiju līgumā paredzēto studiju apjomu, viņš uzskatāms par akadēmisko parādnieku. Tādā gadījumi pārbaudījumi jākārto LBTU, vienojoties ar studiju programmas direktoru un attiecīgā studiju kursa mācībspēku. Studējošajam jāiesniedz paskaidrojums, kāpēc studiju plāns nav izpildīts.

 5. Universitātei jāatzīst visi studiju kursi, kuri ir saskaņoti Studiju līgumā un tā izmaiņās un par kuriem studējošais saņēmis pozitīvu vērtējumu.

! Izvēloties augstskolu studijām, jāņem vērā augstskolas piedāvāto studiju kursu atbilstība studiju programmai LBTU, kā arī valoda, kādā tie tiek mācīti.

logo