Pārlekt uz galveno saturu

Mācībspēku mobilitāte

LBTU mācībspēkiem tiek dota iespēja piedalīties Erasmus+ programmā kā vieslektoriem kādā no LBTU Erasmus+ partneraugstskolām. Mobilitāte iespējama tikai uz tām augstskolām, ar kurām LBTU noslēgts divpusējās sadarbības līgums par konkrētu studiju jomu, ievērojot līguma nosacījumus.

Mācībspēku mobilitātes mērķis

 • Paplašināt un pilnveidot piedāvāto studiju kursu svešvalodās klāstu un saturu;
 • Veicināt pedagoģisko metožu un studiju materiālu apmaiņu;
 • Motivēt studentus un mācībspēkus iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Minimālais mobilitātes ilgums ir divas dienas, neskaitot ceļošanas dienas; minimālais lekciju skaits ir astoņas akadēmiskās stundas.

 PIETEIKŠANĀS

Mācībspēku mobilitātei var pieteikties LBTU pamatdarbā nodarbinātie mācībspēki, kuri var vadīt nodarbības svešvalodā. Starptautiskās sadarbības centrā līdz katra gada 1. jūnijam jāiesniedz Pieteikuma anketa Mācībspēku mobilitātei nākošajam studiju gadam. Ja ir pieejams finansējums, tiek izsludināta atkārtota pieteikšanās līdz 1. decembrim. Ja vēl paliek neizlietots finansējums, tad pieteikumu var iesniegt arī pēc noteiktā termiņa.

Mobilitātes pretendentu novērtēšanā izmantotie kritēriji:

 • pēdējo trīs gadu laikā mācībspēks ir vadījis studiju kursus ārzemju studentiem;
 • mācībspēks ir piedalījies LBTU starptautisko pasākumu organizācijā un ārvalstu studentu piesaistē;
 • mācībspēks iepriekšējā studiju gadā nav piedalījies Erasmus ārzemju vizītē; priekšrocības ir tiem pretendentiem, kas mobilitātes vizītē brauc pirmo reizi, taču ņemot vērā, ka uz nākamā studiju gada sākumu mācībspēks nostrādājis LBTU ne mazāk kā divus gadus;
 •  mācībspēka vizītes programma atbilst fakultātes prioritātēm studiju programmu attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos.

Mobilitātes atlases konkursa organizēšanas kārtība:

 • Starptautiskās sadarbības centra (SSC) Erasmus+ koordinators nosūta fakultāšu dekāniem atbilstošās fakultātes mobilitātes pretendentu sarakstus;
 • nedēļas laikā pēc sarakstu saņemšanas dekāni fakultātēs izveido konkursa komisijas, kas veic pretendentu vērtēšanu un atlasi;
 • par atlases konkursa rezultātiem tiek sagatavots komisijas sēdes protokols, kurā norādīti konkursa kārtībā noteiktie mobilitātes dalībnieki, kā arī rezerves pretendenti prioritārā secībā; protokolus fakultāte piecu dienu laikā iesniedz SSC;
 • fakultātes konkursa komisija divu dienu laikā pēc komisijas sēdes informē visus pretendentus par atlases rezultātiem.

 PIRMS DOŠANĀS KOMANDĒJUMĀ

Starptautiskās sadarbības centrā Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

 • Iesniegums par komandējumu (paraksta mācībspēks, katedras/institūta vai struktūrvienības vadītājs, dekāns, apstiprina rektors);
 • Ar ārvalstu augstskolu saskaņots mobilitātes līgums - Staff Mobility for Teaching, kurā ietverti vizītes mērķis un uzdevumi, sagaidāmie rezultāti un mobilitātes perioda programma (paraksta mācībspēks, katedras/institūta vai struktūrvienības vadītājs, uzņemošās iestādes kontaktpersona);
 • Ielūgums no uzņemošās augstskolas (vēlams, bet nav obligāts).

SSC Erasmus+ koordinators sagatavo finansējuma līgumu, kuru paraksta mācībspēks un rektors.

 PĒC ATGRIEŠANĀS NO KAMANDĒJUMA

Starptautiskās sadarbības centrā jāiesniedz:

 • Pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma, tiešaistē jāaizpilda Erasmus+ mobilitātes aptauja/atskaite;
 • Parakstīta apliecinājuma vēstule (Confirmation Letter) no uzņemošās augstskolas, kurā norādīts uzturēšanās iemesls un vizītes periods;
 • Ceļa izdevumus apliecinoši dokumenti (lidmašīnas iekāpšnas taloni, degvielas čeki, biļetes);
 • Erasmus+ pieredzes stāsts.

 ERASMUS+ FINANSĒJUMS

LBTU mācībspēki, kuri izpildījuši visus nosacījumus Erasmus+ mobilitātei, saņem Erasmus+ stipendiju. Erasmus+ stipendijas apjomu aprēķina, ņemot vērā Eiropas Komisijas noteiktos stipendijas limitus pa valstīm un ceļa izdevumu kompensāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto distances kalkulatoru. Stipendijas izmaksā uz LBTU rektora rīkojuma pamata darbinieka kontā eiro valūtā.

Logo