Pārlekt uz galveno saturu

LIETIŠĶĀ ENERĢĒTIKA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds enerģētikā un energosistēmu inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
28.04.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Foto

Neatkarīgi no uzņēmuma specifikas, enerģētikas inženieri ir nepieciešami visur, turklāt šī ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, bez kuras nav iespējama citu nozaru attīstība. LBTU piedāvā apgūt "divi vienā" jeb elektroenerģētiku un siltumenerģētiku vienā programmā, kas paver plašākas darba iespējas pēc studiju programmas absolvēšanas. 

 KO TU IEGŪSI?

Topošie enerģētikas inženieri apgūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Specializācijas virzieni: energoapgāde vai energoekonomika.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Plaša profila zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos, koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās, reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos un privātajos uzņēmumos

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi studiju kursus, kas nostiprina inženiera zināšanu pamatus – "Matemātika", "Fizika", mazliet "Ķīmija" –, bet domāšanas pamatus attīsta "Filozofija", kā arī apgūsi nozares svešvalodas (angļu vai vācu). Būs arī studiju kurss "Inženiergrafika", kas iemāca inženierim tik svarīgo telpisko domāšanu un attīsta spēju objektu attēlot grafiski tehniskajā dokumentācijā un, protams, tiek apgūta "Informātika". Sāksies arī speciālie studiju kursi – "Lietišķā elektrotehnika", "Elektrodrošība", "Konstrukciju materiālu tehnoloģijas" un "Mērīšanas tehnika". Priekšstatu par enerģētiķa darbu radīs piecu nedēļu profesionālā prakse "Ievirze enerģētiķa profesijā".

Turpināsies "Matemātikas" un "Fizikas" apguve, iemācīsies zīmēt shēmas un attēlot citu grafisku informāciju studiju kursā "Datorgrafika enerģētikā". Šajā gadā lielu daļu veidos speciālie enerģētikas nozares studiju kursi – "Teorētiskā elektrotehnika", "Siltumzinību teorētiskie pamati", "Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa" un "Elektriskie mērījumi", “Elektrotehniskie materiāli”. Nākamo vadošo darbinieku un uzņēmēju iemaņas un prasmes palīdzēs attīstīt tādi studiju kursi kā "Inženierpsiholoģija", "Darba un civilā aizsardzība", "Ekoloģija un vides aizsardzība" un "Uzņēmējdarbība". Inženiera darba izstrāde tiek apgūta kursā "Inženierdarba pamati". Teorētiski apgūtais tiek nostiprināts piecu nedēļu praksē "Tehnoloģijas enerģētikā".

Trešajā studiju gadā apgūsi enerģētikas nozares studiju kursus – "Siltumapgādes avoti", "Lietišķā elektronika un sakaru tehnika", "Elektroapgāde un tarifi", "Alternatīvā enerģētika un energoekonomika", "Automātikas pamati" "Programmējamie loģiskie kontrolleri", turpināsies "Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa". Vadošā darbinieka prasmes apgūsi tādā studiju kursā kā "Vadīšanas pamati", kā arī būs iespēja izvēlēties brīvās izvēles kursus. Teorētiski apgūto nostiprināsi sešu nedēļu praksē "Energoiekārtu ekspluatācija".

Vari specializēties energoapgādē, tad vēl tiek apgūti tādi studiju kursi kā "Pārejas procesi un relejaizsardzība", "Siltumapgādes sistēmu projektēšana", "Siltumapgādes sistēmu projektēšana" un "Elektroiekārtu montāža un remonts" .

Otra specializācija ir energoekonomika, tad ir jāapgūst šādi studiju kursi: "Tirgzinība", "Grāmatvedība un finanses", "Energoekonomika", "Elektroapgādes ekonomika".

Apgūsi enerģētikas nozares speciālos kursus – "Apgaismojums un elektrotehnoloģijas", "Elektroiekārtu ekspluatācija", "Automātiskā elektropiedziņa" –, kā arī turpināsies "Alternatīvā enerģētika un energoekonomika". Modelēt procesus enerģētiskajās iekārtās (un ne tikai) apgūsi studiju kursā "Matemātiskā modelēšana".

Specializējoties energoapgādē, vēl apgūsi arī tādus studiju kursus kā "Elektrostacijas un tīkli", "Elektroapgādes tehnoloģijas".

Specializējoties energoekonomikā, apgūsi tādus studiju kursus kā "Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika", "Apsildes sistēmu ekspluatācija", "Uzņēmējdarbība enerģētikā", kā arī "Datorizētā uzskaite un norēķini".

Nostiprināsi iegūtās zināšanas un apgūsi inženiera amatu astoņu nedēļu praksē "Enerģētikas inženierdarba organizācija", kā arī uzrakstīsi un aizstāvēsi bakalaura darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 INŽENIERZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS FAKULTĀTĒ UN NOZARĒ


 

 STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "LIETIŠĶĀ ENERĢĒTIKA"

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasLauksaimniecības inženierzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Raimunds Šeļegovskis
Inženiertehnikas un enerģētikas institūts
E-pasts: raimunds.selegovskis@lbtu.lv
tālrunis: 63080687

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021