Pārlekt uz galveno saturu

Jaunums! BIOSISTĒMU MAŠINĒRIJA UN TEHNOLOĢIJAS

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās

Programma akreditēta:
15.09.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
15

Prakse:
Iekļauta atsevišķos kursos

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas

Biosistēmu mašinērija attiecas uz tehnoloģijām un inovatīviem procesiem ilgtspējīgai lauku teritoriju un uzņēmumu attīstībai, koncentrējoties uz dažāda veida produktu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, kā arī atjaunojamo resursu izmantošanu. Tehnoloģiskie procesi var aptvert dažādas jomas, sākot no materiāliem un degvielām līdz robotikai un automatizācijai, kuru mērķis ir uzlabot lauksaimniecības sektora efektivitāti un ilgtspēju. Papildus tam būtisks uzsvars tiek likts arī uz vides tehnoloģijām atkritumu un ražošanas blakusproduktu  efektīvai pārstrādei, atjaunojamās enerģijas ražošanas tehnoloģijām uzņēmuma enerģijas patēriņa samazināšanai un enerģijas pielietošanai transportlīdzekļos, kā arī informācijas tehnoloģijām datu efektīvai pārvaldībai, procesu modelēšanai un izstrādāto modeļu uzraudzībai klātienē vai attālināti. Iegūto zināšanu kopums ļauj veikt dažādu inovatīvu produktu projektēšanu un ieviešanu ražošanā.

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, lai izprastu un apgūtu dabas un sabiedrības attīstības korelācijas, vadības psiholoģijas pamatus un vadības prasmes vispārējās izglītības disciplīnās. Apgūsi mašīnu, mehānismu un enerģētisko ierīču struktūru un darbības principus, to projektēšanas un ražošanas procesu tehnoloģijas un saistīto uzdevumu risināšanu ar inženierzinātņu pamatdisciplīnām, kā arī spēsi izmantot specializētos kursos apgūtās zināšanas par biosistēmu īpatnībām un mehatroniku. Apgūsi dronu un robotu vadību, kā arī iegūsi iemaņas elektrotransporta vadīšanā.

Tāpat iegūsi kompetences risināt inženiertehniskus uzdevumus enerģētikas, transportlīdzekļu izmantošanas, atkritumu apsaimniekošanas, kā arī citās jomās, piemēram, akadēmiskās vai rūpnieciskās pētniecības vidē un valdības aģentūrās.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jauno inženieru darbs ir vērsts uz iekārtu un sistēmu projektēšanu, izstrādi un uzlabošanu dažādos sektoros, sākot no lauksaimniecības tehnikas (traktoriem, utt.) līdz apūdeņošanas sistēmām un saules kolektoriem.

Bioenerģijas sektorā absolventi var būt iesaistīti sistēmu un iekārtu projektēšanā enerģijas ražošanai no bioloģiskiem avotiem. Atkritumu apsaimniekošanas sektorā var veidot sistēmas atkritumu apstrādei un apsaimniekošanai, tostarp atkritumu pārstrādes iekārtu projektēšanu, kompostēšanas iekārtas un sistēmas piesārņoto vietu attīrīšanai, izmantojot bioloģiskos procesus.

Papildu tam inženieri var strādāt akadēmiskās vai rūpnieciskās pētniecības vidē, izstrādājot jaunas tehnoloģijas un procesus. Tas var ietvert darbu laboratorijās vai testēšanas vietās, lai ieviestu inovācijas no koncepcijas līdz komercializācijai. Iegūto zināšanu apjoms ļauj veidot arī savus uzņēmumus, sniedzot pakalpojumus iepriekš pieminētajās nozarēs.

Tāpat jaunie inženieri var strādāt arī valdības aģentūrās un uzņēmumos, kur sniedz konsultācijas par bioloģisko sistēmu un iekārtu projektēšanu, regulēšanu un ieviešanu dažādās nozarēs, sākot no lauksaimniecības līdz vides pārvaldībai. Tas var ietvert lomu politikas izstrādē, normatīvo aktu ievērošanā un tehnoloģiju novērtēšanā.

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā studiju gadā apgūsi studiju kursus, kas nostiprina inženiera zināšanu pamatus - inženierpsiholoģija, uzņēmējdarbība inženieriem, darba un civilā aizsardzība, ekoloģija un vides aizsardzība, atkritumu saimniecība un citus.

Otrajā studiju gadā apgūsi studiju kursus kā inženiermatemātika, fizika inženieriem, ķīmija, inženiergrafika ar AutoCad, datorizētā projektēšana ar SolidWorks, elektrotehnika un elektronika, iegultā programmēšana inženieriem, mērīšanas tehnika un tolerances, lietišķā mehānika, siltumtehnika, hidraulika un pneimatika, mehatronika, materiāli un materiālu apstrāde, kā arī pētījumu metodoloģija biosistēmu mašinērijā.

Savukārt pēdējā studiju gadā varēsi apgūt lauksaimniecības, kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas un mašīnas, spēkratu tehnoloģijas un mobilos robotus, industriālo automatizāciju, atjaunojamo enerģiju un enerģijas ekonomiju, dinamisko sistēmu modelēšanu, integrēto un bioloģisko lauksaimniecību un dārzkopību, laukkopības un lopkopības pamatus, bioloģisko lopkopību, mikrokontroleru sistēmu projektēšanu un mašīnbūves tehnoloģijas.

Studiju noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu.

 

VISI STUDIJU KURSI

INŽENIERIS TRĪS GADOS - IZZINI STUDIJU PROGRAMMU "BIOSISTĒMU MAŠINĒRIJA UN TEHNOLOĢIJAS"

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā. 

KO STUDĒT TĀLĀK?

Programmas absolventi varēs turpināt studijas otrā cikla augstākās izglītības programmās, izpildot uzņemšanas prasības.

LBTU šīs programmas absolventi varēs studēt maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātnē / Agricultural Engineering" gan latviešu, gan angļu valodā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins
Inženiertehnikas un enerģētikas institūts
E-pasts: ruslans.smigins@lbtu.lv
Tālrunis: 63080697

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Lielā iela 2, Jelgavas pils, Jelgava   
Tālrunis: 63005705
Fakss: 63005705
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021