Pārlekt uz galveno saturu

Personāla pieredzes apmaiņas un apmācības mobilitāte

LBTU administratīvais, akadēmiskais un vispārējais personāls var doties uz kādu no LBTU Erasmus+ partneraugstskolām, ar kurām noslēgts divpusējās sadarbības līgums, vai uzņēmumiem pieredzes apmaiņas vai apmācības nolūkā.

  MOBILITĀTES MĒRĶIS

 • Dot iespēju universitātes personālam apgūt zināšanas un prasmes, kas balstītas uz ārvalstu partneru pieredzi un labo praksi;
 • Uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē;
 • ​Attīstīt sadarbību starp LBTU un ārvalstu augstskolām, uzņēmumiem.

Minimālais mobilitātes periods ir divas darba dienas, neskaitot ceļā pavadīto laiku.

  PIETEIKŠANĀS

Personāla pieredzes apmaiņas un apmācību mobilitātei var pieteikties LBTU pamatdarbā nodarbinātais administratīvais, akadēmiskais un vispārējais personāls, kuriem ir pietiekošas svešvalodas zināšanas.  Starptautiskās sadarbības centrā (SSC) līdz katra gada 1. jūnijam jāiesniedz Pieteikuma anketa Personāla pieredzes apmaiņas un apmācības mobilitātei nākošajam studiju gadam.

  MOBILITĀTES PRETENDENTU NOVĒRTĒŠANĀ IZMANTOTIE KRITĒRIJI

 • Darbinieks iepriekšējā studiju gadā nav piedalījies Erasmus+ ārzemju vizītē; priekšrocības ir tiem pretendentiem, kas mobilitātes vizītē brauc pirmo reizi, taču ņemot vērā, ka uz nākamā studiju gada sākumu darbinieks nostrādājis vismaz 1 gadu;
 • Darbinieks ir piedalījies LBTU starptautisko pasākumu organizācijā un ārvalstu studentu piesaistē.

  PIRMS DOŠANĀS KOMANDĒJUMĀ

Starptautiskās sadarbības centrā jāiesniedz:

 • Iesniegums par komandējumu (paraksta darbinieks, katedras/institūta vai struktūrvienības vadītājs, dekāns, apstiprina rektors);
 • Ar ārvalstu augstskolu vai uzņēmumu saskaņots mobilitātes līgums - Staff Mobility for Training, kurā ietverti vizītes mērķis un uzdevumi, sagaidāmie rezultāti un mobilitātes perioda programma (paraksta darbinieks, katedras/institūta vai struktūrvienības vadītājs, uzņemošās iestādes kontaktpersona);
 • Ielūgums no uzņemošās augstskolas vai uzņēmuma (vēlams, bet nav obligāts).

SSC tiek sagatavots finansējuma līgums, kuru paraksta darbinieks un rektors. Lietvedības daļā tiek sagatavots LBTU IS rīkojums par komandējumu.

  PĒC ATGRIEŠANĀS NO KOMANDĒJUMA

Starptautiskās sadarbības centrā jāiesniedz:

 • Pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma, tiešaistē jāaizpilda Erasmus+ mobilitātes aptauja/atskaite;
 • Parakstīta apliecinājuma vēstule (Letter of Confirmation for Training) no uzņemošās augstskolas vai uzņēmuma, kurā norādīts uzturēšanās iemesls un vizītes periods;
 • Ceļa izdevumus apliecinoši dokumenti (lidmašīnas iekāpšnas taloni, degvielas čeki, biļetes).
 • Erasmus+ pieredzes stāsts.

  ERASMUS+ FINANSĒJUMS

LBTU administratīvais, akadēmiskais un vispārējais personāls, kuri izpildījuši visus nosacījumus Erasmus+ mobilitātei, saņem Erasmus+ stipendiju. Erasmus+ stipendijas apjomu aprēķina, ņemot vērā Eiropas Komisijas noteiktos stipendijas limitus pa valstīm un ceļa izdevumu kompensāciju saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto distances kalkulatoru. Stipendijas izmaksā uz LBTU rektora rīkojuma pamata personāla kontā eiro valūtā.

Logo