Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas kārtība

bilde2

Doktora studijas un promocija ir viens no svarīgākajiem katras augstskolas zinātniskajiem un akadēmiskajiem kvalitātes rādītājiem. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē šobrīd tiek realizētas 11 doktora studiju programmas, augstskolā darbojas 11 promocijas padomes, kurām ir tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu arhitektūrā (ainavu arhitektūra), ekonomikā (agrārā un reģionālā ekonomika), inženierzinātnēs (būvzinātne, vides inženierija, lauksaimniecības inženierzinātne, informācijas tehnoloģijas,  koksnes materiāli un tehnoloģijas, pārtikas zinātne), lauksaimniecībā, mežzinātnē, veterinārmedicīnā.

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijus nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām nosaka Ministru Kabineta Noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.1000Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000.

Doktorantam kvalitatīvas doktora studijas noslēdzas ar visu doktora studiju darba plānā paredzēto eksāmenu un ieskaišu nokārtošanu,  promocijas darba iesniegšanu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai attiecīgās nozares Promocijas padomē, promocijas darba publisku aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Ar aizstāvēšanai iesniegtajiem promocijas darbiem, to kopsavilkumiem var iepazīties LBTU FB lasītavā (254. telpā) vai elektroniski

Ar jauno zinātņu doktoru sarakstu un aizstāvēto promocijas darbu tēmām var iepazīties šeit un LBTU FB kopkatalogā

Studiju noslēguma darba individuālā pārbaude starpaugstskolu vienotajā datorizētās plaģiāta kontroles sistēmā

LBTU piedāvā maksas pakalpojumu (15.00 EUR) ar iespēju pārbaudīt savu Studiju noslēguma darbu/promocijas darbu, pirms to oficiālas iesniegšanas.

 

LBTU rekvizīti promocijas darba individuālai pārbaudei plaģiāta sistēmā:
Saņēmēja nosaukums: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ. Nr.: 90000041898
Banka: AS Swedbank, HABALV22

Saņēmēja konts: LV08HABA0551041541190
Summa: 15.00 EUR
Maksājuma mērķis: Studiju centram par SND individuālo pārbaudi