Pārlekt uz galveno saturu

Profesora Jāņa Vanaga stipendiju saņem topošā ekonomiste Luīze Bādere

Attēla autors: No LLU arhīva

Tradicionāli Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (LBTU ESAF) organizē zinātnisko darbu studiju projektu konkursu, lai noskaidrotu profesora Jāņa Vanaga stipendijas laureātu. J. Vanaga stipendijas piešķiršanas komisija kā labāko darbu atzina 2. kursa studentes Luīzes Bāderes veikto pētījumu "Nodarbinātības problēmas lauksaimniecības nozarē Latvijā".

Luīze ir no Kuldīgas novada, pamatizglītību ieguva Vilgāles pamatskolā, bet vidējo izglītību – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Jau skolas laikā stipendijas laureāte sevi pierādīja kā apzinīgu, sabiedriski aktīvu un mērķtiecīgu jaunieti, kura piedalījās latviešu valodas, literatūras, informātikas, matemātikas un mājturības olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas. Tāpat līdzdarbojās arī skolas konkursos, pasākumos, programmā "Junior Achievement Latvia", dažādos ārpusskolas projektos un brīvprātīgajā darbā, kas palīdzēja attīstīt viņas organizatoriskās un komunikācijas prasmes.

Luīzes pētījuma "Nodarbinātības problēmas lauksaimniecības nozarē Latvijā" mērķis bija izpētīt nodarbinātības problēmas lauksaimniecības nozarē. Lai to sasniegtu, viņa raksturoja nodarbinātības teorētiskos aspektus un lauksaimniecības nozares normatīvos aktus, analizēja nodarbinātību lauksaimniecības nozarē, kā arī izpētīja lauksaimnieku un ekspertu viedokli par nodarbinātības problēmām lauksaimniecības nozarē un to risināšanas iespējām.

Darba noslēgumā viņa secināja, ka nodarbinātības problēmas rada izaicinājumus gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan valstij un sabiedrībai kopumā, ietekmējot ražošanas apjomu, ekonomisko stabilitāti, radot sociālas un politiskas sekas, Latvijas lauksaimniecībai ir ilgtspējīga attīstība Eiropas Savienībā un darba tirgus attiecību regulēšana notiek atbilstīgi ES stratēģijām, reglamentējošiem aktiem un Latvijas Republikas normatīviem aktiem, lauksaimniecībā no pastāvīgi nodarbinātiem vidēji 90% ir īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bet tikai ~10% ir ārpus ģimenes darbaspēks.

Luīze papildina: "Pētāmā perioda dati liecina, ka aizvien mazāk studenti iegūst augstāko izglītību lauksaimniecībā, savukārt ievērojami ir pieaudzis profesionālās izglītības iestādēs uzņemto studentu skaits. Savukārt, raksturojot Latvijas lauksaimniecības nodarbinātības problēmas, respondenti – lauksaimnieki uzsver, ka nozarē pastāv dažādas nodarbinātības problēmas, piemēram, trūkst darbinieki lauku teritorijās, esošiem darbiniekiem nav pietiekams izglītības un prasmju līmenis, savukārt Nodarbinātības valsts aģentūra izstrādā, piedāvā un īsteno praktiskus risinājumus šo, kā arī citu nodarbinātības problēmu risināšanai un nodarbinātības veicināšanai gan lauksaimniecības, gan citās nozarēs."

Tāpat jauniete uzskata: "Lai paaugstinātu lauksaimniecībā nodarbināto izglītības līmeni ir nepieciešama daudzpusīga, koordinēta pieeja, kuru īstenotu Zemkopības ministrija (ZM) ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC), kas ietver sadarbību starp izglītības iestādēm, valsts iestādēm un nozaru partneriem, kā arī ir jāatjauno mācību programmas, jāsniedz praktiskā mācību pieredze un profesionālās pilnveides iespējas."

Luīze Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) nonāca uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, izvērtējot akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" piedāvājumu. Par savu izvēli viņa stāsta: "Mana izvēle bija pārdomāta un apzināta. Esmu pārliecināta, ka šī fakultāte piedāvā kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kas man sniegs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiksmīgi attīstītu savu izaugsmi un karjeru. Mani piesaistīja arī LBTU starptautiskā sadarbība, inovatīvie studiju programmu risinājumi un iespējas iesaistīties dažādos projektos."

Profesora Jāņa Vanaga stipendija tiek piešķirta no 1998. gada un tai var pieteikties ikviens akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" students pēc izstrādāta un aizstāvēta pētījuma – studiju projekts par aktuālu ekonomikas tēmu. Jāņa Vanaga stipendijas mērķis ir veicināt studentu zinātnisko, mācību un sabiedrisko darbu, sekmīgi apgūt ekonomikas zinātnes priekšmetus. Tā tiek piešķirta 10 mēnešus un ir 182 eiro apmērā. Pieteikšanās notiek pavasara semestrī fakultātes dekanātā. 

Jānis Vanags bija ievērojams ekonomikas profesors un zinātnieks. Pētījis ekonomiskos procesus lauksaimniecībā, izstrādājis racionālas lauksaimniecības sistēmas un ražošanas apjoma palielināšanas teorētiskos principus un praktiskas rekomendācijas. Daudzu grāmatu autors, lauksaimniecības enciklopēdijas redaktors. Lasījis lekcijas lauksaimniecības ekonomikā, viņa vadībā izstrādātas un aizstāvētas 20 ekonomisko zinātņu kandidāta (doktora) disertācijas. Pētījumus apkopojis ekonomisko zinātņu kandidāta (doktora) un doktora (habilitētā) disertācijās. Strādājis administratīvajos un valsts amatos. Bijis LBTU (iepriekš - LLU) rektors (1940.-1951.; 1961.-1962.).

Pievienots 05/06/2024