Pārlekt uz galveno saturu

Uzzini sev interesējošās atbildes par uzņemšanas kārtību LLU Jelgavā

Attēla autors: No LLU arhīva

Katram topošajam studentam pirms "lielā starta" ir vairāki neskaidri un pat mulsinoši jautājumi par uzņemšanas kārtību studijās. Lai uzņemšanas procesu padarītu skaidrāk saprotamu, zemāk apkopota informācija par biežāk uz dotajiem jautājumiem. Turklāt ikviens interesants var sazināties arī ar universitātes uzņemšanas speciālistu pa tālruni 20227755 vai rakstot e-pastā ukom@llu.lv.

Kā varu pieteikties studijām?

Uzņemšanas norise pamatstudiju programmās (vidējo izglītību ieguvušajiem)

No 5. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 16.00 norisinās elektroniskā pieteikuma veidošana un apstiprināšana pamatstudijās, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas.

No 12. jūlija līdz 18. jūlijam plkst. 18.00 norisinās klātienes pieteikšanās / pieteikumu apstiprināšana un dokumentu uzrādīšana pamatstudijās, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Uzņemšanas norise augstākā līmeņa (maģistra) studijās (augstāko izglītību ieguvušajiem)

No 12. jūlija līdz 18. jūlija plkst. 18.00 LLU absolventi var studijām pieteikties elektroniski, izmantojot LLU Informācijas sistēmu (LLU IS), aizpildot pieteikuma anketu.

Savukārt citu augstskolu absolventiem no 12. jūlija līdz 18. jūlijam jāierodas LLU uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava).


Kāds ir LLU darba laiks uzņemšanas laikā?

LLU uzņemšanas kontaktpunkts būs atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, bet sestdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 (svētdien uzņemšanas kontaktpunkts būs slēgts).


Kad tiks paziņoti konkursa rezultāti?

22. jūlijā pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 1. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā pieejama izvērsta informācija), kā arī varēsi apstiprināt, pieteikties vai atteikties no dalības konkursa 2. kārtā. Konkursā jauni dalībnieki nepiedalās.

26. jūlijā pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 2. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā būs pieejama izvērsta informācija).


Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Pase vai personas apliecība (eID); ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments; atestāts/ diploms; atestāta/ diploma pielikums (sekmju izraksts); CE sertifikāti - svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543 un dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.


  Kādai jābūt vidējai atzīmei, lai iekļūtu budžeta grupā?

  Jo labākas ir tavas atzīmes, jo lielākas iespējas iekļūt budžetā! Taču tavu vietu reitingā aprēķina informācijas sistēma pēc noteikta algoritma, ņemot vērā katras studiju programmas uzņemšanas prasības, kas atšķiras dažādām studiju programmām. Taču visās studiju programmās tiek ņemts vērā centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Vairākās studiju programmās uzņemšanas prasībās var būt norādīts arī CE vai GA ķīmijā, bioloģijā, fizikā, dabaszinībās.


  Ar ko atšķiras obligātās uzņemšanas prasības no papildu prasībām?

  Piesakoties studijām, obligātās prasības jāizpilda 100%, bet par papildu prasību izpildi nāk klāt papildu punkti. Konkursā, iespējams, būs augstākā vietā. Piemēram, papildu centralizētais eksāmens ķīmijā nozīmē, ka tev ir lielākas iespējas iekļūt reitingā augstākā vietā, salīdzinot ar citiem, kuri nav kārtojuši šo centralizēto eksāmenu.


  Ko darīt, ja neesmu kārtojis centralizēto eksāmenu ķīmijā vai fizikā, bet tas ir norādīts uzņemšanas prasībās?

  Fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu var aizstāt ar gala atzīmi (GA), vai uzņemšanai nepieciešamo gala atzīmi, kuru savukārt var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu, kurus organizē LLU Mūžizglītības centrs.


  Ko darīt, ja uzņemšanas prasībās kā papildu kritērijs ir, piemēram, centralizētais eksāmens ķīmijā, bet tas ir nokārtots ar zemu vērtējumu? Vai to uzrādīt vai labāk nemaz neuzrādīt?

  Izvēle uzrādīt vai neuzrādīt ir tikai tiem, kuri izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam. No 2004. gada Vienoto uzņemšanas pamatstudiju programmu (VUPP) centralizēto eksāmenu vērtējumi nāk no Valsts izglītības satura centra (VISC), proti, tie automātiski parādās sistēmā. Lai kāds būtu vērtējums, ja vien tas ir sekmīgs, ļaunuma no tā noteikti nebūs!


  Vai LLU ir iestājpārbaudījumi?

  LLU pamatstudiju programmās iestājpārbaudījums ir tikai studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana". Iestājpārbaudījums ir zīmēšanā, un tas norisināsies 2022. gada 21. jūlijā, Valdekas pilī, Rīgas iela 22, Jelgavā. Iestājpārbaudījums ir bez maksas. Tam paredzēti divi laiki, kurus var izvēlēties, piesakoties studijām vienotās uzņemšanas sistēmā, vai klātienē. Reģistrācija uz eksāmena laiku ir vienota.

  Konsultācijas zīmēšanā 2022. gadā notiks no 5. līdz 18. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Attālināti, sazinoties ar docenti Ivetu Lāčaunieci, e-pasts: iveta.lacauniece@llu.lv.


  Cik liels ir konkurss LLU studiju programmās?

  Konkurss dažādās studiju programmās ļoti atšķiras. LLU studiju programmās ik gadu vislielākais pieteikumu skaits ir pamatstudiju programmā "Veterinārmedicīna" un "Mežinženieris", bet maģistra studijās tādās programmās kā "Projektu vadība" un "Uzņēmējdarbības vadība".


  Cik ir budžeta vietas?

  Budžeta vietu skaits atšķiras studiju programmās. Precīzu budžeta vietu skaitu vari uzzināt LLU mājaslapā pie studiju programmu aprakstiem


  Vai iespējams iegūt papildu balles?

  Konkursa ballu summai pieskaita 10 balles par katru LLU Neklātienes programmēšanas skolā iegūto sertifikātu (pamatstudiju programmās "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē).

  Konkursa ballu summai pieskaita 20 balles par iegūtu atbilstošu ievirzes vidējo profesionālo izglītību izvēlētajā studiju virzienā, kuras par radniecīgām atzinusi fakultātes Dome.


  Kas ir rangs?

  Lai reflektants (topošais students) varētu iestāties, LLU tiek veikta ranga aprēķināšana. Ranga skaitli aprēķina pēc centralizēto eksāmenu (CE) un izglītības dokumentos norādītajām gala atzīmēm (GA) fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos, kā arī iestājpārbaudījuma vērtējuma. Konkurss notiek, balstoties uz aprēķināto ranga skaitli.


  Vai ir īpašas atlaides, privilēģijas, iestājoties LLU?

  LLU uzņem reflektantus, kuri ir izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības un ir:

  1. Akceptēto starptautisko un Latvijas Republikas olimpiāžu, Latvijas Republikas un reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konkursu pirmo triju vietu/ pakāpju ieguvēji, kuras atzinusi fakultāte.
  2. LLU fakultāšu organizēto skolu un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar apliecinājumu.
  3. 2021./2022. mācību gada tehnikuma/ profesionālās vidusskolas un LLU apliecinājumu ieguvušie absolventi.

  Cik maksā pieteikuma reģistrācija?

  Maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro, turklāt tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., budžets un maksa, pilna laika un nepilna laika).


  Vai obligāti jāierodas LLU apstiprināt pieteikumu?

  Lai apstiprinātu pieteikumu pamatstudijās, vari izvēlēties tuvāko kontaktpunktu savai dzīvesvietai. Tie ir pieejami portālā www.latvija.lv.


  Ko darīt, ja nevaru ierasties klātienē apstiprināt pieteikumu?

  Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita persona ar tavu pilnvaru, savu pasi un taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina), ja nevēlas izmantot e-pakalpojumu. Uz vienu augstskolas uzņemšanas punktu ir jāiet, līdzi ņemot visus prasītos oriģinālos dokumentus un citus priekšrocību apliecinošus dokumentus. Notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja tavai pilnvarotajai personai tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.


  Esmu izturējis konkursu. Kas jādara tālāk?

  Apsveicam! Tālāk jādodas noslēgt Studiju līgumu.


  Kad un kur jāierodas slēgt studiju līgumu?

  Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc studējošo uzņemšanas norises kalendārā plāna. Reflektantu reģistrēšanās un studiju līgumu slēgšanas grafiks tiks publicēts LLU mājaslapā.

  Studiju līgumu slēgšana notiks no 25. jūlija līdz 29. jūlijam, līdzi ņemot prasītos oriģinālos dokumentus izvēlētās studiju programmas fakultātē.


  Vai, iestājoties universitātē, tiks paņemti prasītie, oriģinālie dokumenti?

  Prasītie dokumenti tikai jāuzrāda, lai izveidotu studējošā personas lietu.


  Ko darīt, ja esmu nokavējis uzņemšanu studijās? Vai būs papilduzņemšana?

  Tev vēl ir iespēja pieteikties studijām LLU jūlija beigās, kad tiks organizēta jauno studentu uzņemšana brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Par konkrētiem datumiem un brīvajām studiju vietām tiks publicēts LLU mājaslapā.


  Ko darīt, ja pēc mēneša saprotu, ka šī nav mana īstā studiju programma?

  Ir iespēja pāriet no vienas programmas uz citu augstskolas ietvaros.


   

  Pievienots 11/07/2022