Pārlekt uz galveno saturu

Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas ( BioReproLV)

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds
Projekta numurs
1.1.1.1/16/A/025
Struktūrvienības kods
ER17

Latvijas vietējās izcelsmes govju šķirnes kā Latvijas Brūnā (LB) un Latvijas Zilā (LZ) pasaulē citur nav - tās ir unikālas. Arī labākie un tipiskākie sarkano piena šķirņu grupas dzīvnieki ir jāsaglabā kā gēnu rezerve, lai nākotnē šīs šķirnes nacionāli un starptautiski nebūtu jāatzīst par izmirstoši apdraudētām populācijām. Veidojot ģenētiski pamatotus, uz dzīvnieku selekcijas likumiem balstītus pārojumus, embriju transferences (ET) ceļā salīdzinoši īsā laika periodā ir iespējams iegūt un pavairot izcilu ģenētiskā materiāla potenciālu. Jau pirms 10 gadiem Dānijas zinātnieki interesējās par tīršķirnes Dāņu Sarkanās (DS) dziļsaldētā bioprodukta pieejamību uzkrājumos Latvijā. Šis fakts ir apliecinājums tam, ka projekta uzdevuma realizācijai var paredzēt starptautisku nozīmīgumu. Projekta mērķis ir īstenojams, kamēr vēl ir pieejams bioloģiski daudzveidīgs dzīvu sievišķā dzimuma dzīvnieku ģenētiskais potenciāls.

Projekta mērkis ir Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Lauksaimniecības Datu Centra (LDC) aktuālo ciltdarba programmu klāstā ir „Latvijas Brūnās šķirnes govju ģenētisko Resursu saglabāšanas programma no 2014.gada un turpmāk” un „Latvijas Zilās govju šķirnes saglabāšanas programma 2016 − 2026”. Programmas tiek organizētas, lai saglabātu nepārveidotas šīs šķirnes, kādas tās bija pirms citu šķirņu asins pieliešanas. Ir izveidotas atsevišķas dzīvnieku grupas, kas tiek uzturētas slēgtā populācijā. Šie dzīvnieki ir LB un Latvijas LZ ģenētiskie resursi, vērtīga gēnu rezerve Latvijā audzējamo govju populāciju izkopšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Pēc Eiropas Embriju Transferences asociācijas 2015.gada septembra datiem 20 ES valstīs, kā arī Krievijā un Kazahstānā tiek veikta ET un ar to saistītās tehnoloģijas slaucamajām, gaļas un krustojumu govīm. Saskaņā ar šiem datiem, Bosnija Hercogovina, Horvātija, Grieķija, Turcija un Latvija ir valstis, kurās šī nozare nav attīstīta.

Projekta darbības rezultātā tiks izveidots pamats ET un saistīto biotehnoloģiju pielietošanai Latvijā arī turpmāk, un, LLU VMF būs ielikta bāze turpmākajam darbam šajā nozarē, kā arī zinātniskam pētījumu laukam.

Projekta norises rezultātā būs pamats, kas dos iespēju apmācīt jaunus speciālistus šajā nozarē, jo pašlaik šo metožu un manipulāciju pielietošana mācību programmas ietvaros studentiem tiek pasniegta tikai teorētiskā līmenī.

Iestādes loma projektā
Vadošais partneris
Sadarbības partneri
SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība"
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Latvijā audzējamo sarkano piena šķirņu govju ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, šo dzīvnieku populācijas pavairošana, LB un LZ šķirnes genofonda saglabāšanas stabilizēšana pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas metodes.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Galvenās darbības:  
1. Speciālistu, darbinieku apmācība, kvalifikācijas celšana embriju transferences un ar to saistīto biotehnoloģiju jomā.  
2. Izveidot embriju iegūšanas, pārnešanas un kriokonservācijas vajadzībām piemērotu laboratoriju.  
3. Sadarbībā ar Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības un Šķirnes Latvijas Zilā govs saglabāšanas apvienības speciālistiem izvēlēties ģenētiski pamatotu vaislinieku un donorgovju atlasi.  
4. Veikt embriju donorgovju un recipientu klīnisko, laboratorisko izmeklēšanu un sagatavošanu embriju iegūšanai un transferencei.  
5. Embriju iegūšana, kvalitātes noteikšana, kriokonservācija.  
6. Iegūto pēcnācēju ģenētiskās identitātes apstiprināšana un uzskaite Ciltsdarba likumā noteiktajā kārtībā.  
7. Kriokonservēto embriju uzglabāšana embriju bankā turpmākajai ģenētiskās programmas realizēšanai Latvijā.  
Ilgums: 3 gadi jeb 36 mēneši  
Kopējās izmaksas: 336 376,25 EUR  
Plānotie rezultāti:  
1. Latvijā būs apmācīti speciālisti ET un ar to saistītām biotehnoloģijām.  
2. Būs izveidota laboratorija, sagādātas iekārtas, aprīkojums turpmākai ET un ar to saistīto biotehnoloģiju veikšanai, lai sekmētu Valsts Ciltsdarba likuma realizāciju.  
3. Būs izveidots pamats, bāze LLU VMF apmācīt jaunus speciālistus šajā jomā.  
4. Būs izveidota kriokonservēto embriju banka turpmākai ģenētiskās programmas realizācijai Latvijā, kā arī ģenētisko resursu zinātniskām vajadzībām.  
5. Būs iespējas attīstīt tādas biotehnoloģijas kā olšūnu iegūšana, kultivēšana, in vitro apaugļošana.  
6. Tiks radīti apstākļi tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai lopkopības nozarē.  

Projekta budžets

Kopējais projekta budžets - 336 376.25 EUR, ERAF - 311 148,03 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 25 228.22 EUR un LLU līdzfinansējums 25 228.22 EUR. 

Projekta vadītājs
Ilga Šematoviča
Projekta atslēgvārdi
BioReproLV
Embriji
Transference
Latvijas brūnās
Latvijas zilās
Pievienots 07/03/2017