Pārlekt uz galveno saturu

Projektu dokumenti

  LBTU PĒTNIECĪBAS UN ZINĀTNES INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU IZSTRĀDES UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

2015. gada 11.  novembrī ir stājusies spēkā LBTU pētniecības un attīstības projektu izstrādes, kā arī īstenošanas kārtība. Kārtības mērķis ir noteikt projektu pieteikumu izstrādes, kā arī projektu īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības principus. LBTU kā prioritāri tiek atzīti tie projekti, kuri atbilst LBTU stratēģijā izvirzītajiem pamatmērķiem un pētniecības virzieniem, kā arī veicina studiju un pētnieciskā darba vienotību un starpnozaru sadarbību.

LBTU pētniecības un attīstības projektu izstrādes un īstenošanas kārtība

Nosacījumi pētniecības infrastruktūras izmantošanai

Starptautiskiem projektiem ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām projekta zinātniskais vadītājs iesniedz Zinātņu un projektu attīstības centrā projekta idejas pieteikumu. Pārējiem projektiem ideju reģistrē tad, ja ir nepieciešama Zinātnes un projektu attīstības centra darbinieku iesaiste projekta sagatavošanā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms attiecīgā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Projekta idejas pieteikuma veidlapa

  PIETEIKUMS NACIONĀLĀS ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS LIETOTĀJA TIESĪBU SAŅEMŠANAI

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu (NZDIS). Lai saņemtu NZDIS piekļuves tiesības, pieteikums jāiesniedz Zinātnes un projektu attīstības centrā.

Pieteikuma veidlapa NZDIS

  LBTU PĒTNIECĪBAS GRANTU ĪSTENOŠANA

Programmas mērķis ir veicināt LBTU zinātnes attīstības stratēģijā apstiprinātās Pētniecības programmas īstenošanu, veicināt attīstības stratēģijā noteikto prioritāro virzienu attīstību un atbilstošu promocijas darbu izstrādi, veicināt snieguma rādītāju izpildi un sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaisti. Programmas ietvaros atbalstāmi pētniecības projekti LBTU zinātnes attīstības stratēģijā noteiktajos prioritārajos pētniecības virzienos.

Projekta iesniegums var iesniegt LBTU ievēlētie vadošie pētnieki vai pētnieki ar doktora grādu kopā ar doktorantiem. Katra persona konkursam drīkst pieteikt ne vairāk kā vienu projektu vienā iesnieguma kārtā.

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Tatjana Tihankova, tālrunis: 63080710, IP tālrunis 139, e-pasts: tatjana.tihankova@lbtu.lv

Nolikums

Pieteikuma veidlapa