Pārlekt uz galveno saturu

Uzzini sev interesējošās atbildes par uzņemšanas kārtību LBTU Jelgavā

Attēla autors: No LLU arhīva

Katram topošajam studentam pirms "lielā starta" ir vairāki neskaidri un pat mulsinoši jautājumi par uzņemšanas kārtību studijās. Lai uzņemšanas procesu padarītu skaidrāk saprotamu, zemāk apkopota informācija par biežāk uzdotajiem jautājumiem. Turklāt ikviens interesants var sazināties arī ar universitātes uzņemšanas speciālistu pa tālruni: 20227755 vai rakstot e-pastā: ukom@lbtu.lv.


KĀ VARU PIETEIKTIES STUDIJĀM?

Uzņemšanas norise pamatstudiju programmās (vidējo izglītību ieguvušajiem)

 • elektroniski, pašam apstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā,
 • elektroniski, pašam neapstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā. Izveidotais pieteikums jāapstiprina klātienē vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem,
 • klātienē – no 16. jūliju līdz 22. jūlijam no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Uzņemšanas norise augstākā līmeņa (maģistra) studijās (augstāko izglītību ieguvušajiem)

 • elektroniski – tikai LBTU absolventi no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 23.59, izmantojot LBTU Informācijas sistēmu (LBTU IS), aizpildot pieteikuma anketu;
 • klātienē – no 16. jūliju līdz 22. jūlijam no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pils, Lielā iela 2).

KĀDS IR LBTU DARBA LAIKS UZŅEMŠANAS LAIKĀ?

LBTU uzņemšanas kontaktpunkts būs atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, bet sestdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 (svētdien uzņemšanas kontaktpunkts būs slēgts).


KAD TIKS PAZIŅOTI KONKURSA REZULTĀTI?

26. jūlijā pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 1. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā pieejama izvērsta informācija), kā arī varēsi apstiprināt, pieteikties vai atteikties no dalības konkursa 2. kārtā. Konkursā jauni dalībnieki nepiedalās.

30. jūlijā pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 2. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā būs pieejama izvērsta informācija).


KĀDI DOKUMENTI JĀŅEM LĪDZI?

Dokumenti, kas nepieciešami, iestājoties pamatstudijās:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts / diploms;
 • atestāta / diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti, ja izsniegti drukātā veidā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.

Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties maģistra studijās:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

KĀDAI JĀBŪT VIDĒJAI ATZĪMEI, LAI IEKĻŪTU BUDŽETA GRUPĀ?

Jo labākas ir tavas atzīmes, jo lielākas iespējas iekļūt budžetā! Taču tavu vietu reitingā aprēķina informācijas sistēma pēc noteikta algoritma, ņemot vērā katras studiju programmas uzņemšanas prasības, kas atšķiras dažādām studiju programmām. Visās studiju programmās tiek ņemts vērā centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Vairākās studiju programmās uzņemšanas prasībās var būt norādīts arī CE vai GA ķīmijā, bioloģijā, fizikā, dabaszinībās un citos priekšmetos.


AR KO ATŠĶIRAS OBLIGĀTĀS UZŅEMŠANAS PRASĪBAS NO PAPILDU PRASĪBĀM?

Piesakoties studijām, obligātās prasības jāizpilda 100%, bet par papildu prasību izpildi nāk klāt papildu punkti. Konkursā, iespējams, būs augstākā vietā. Piemēram, papildu centralizētais eksāmens ķīmijā nozīmē, ka tev ir lielākas iespējas iekļūt reitingā augstākā vietā, salīdzinot ar citiem, kuri nav kārtojuši šo centralizēto eksāmenu.


KO DARĪT, JA NEESMU KĀRTOJIS CENTRALIZĒTO EKSĀMENU ĶĪMIJĀ VAI FIZIKĀ, BET TAS IR NORĀDĪTS UZŅEMŠANAS PRASĪBĀS?

Fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu var aizstāt ar gala atzīmi (GA), vai uzņemšanai nepieciešamo gala atzīmi, kuru savukārt var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu, kurus organizē LBTU Mūžizglītības centrs.


KO DARĪT, JA UZŅEMŠANAS PRASĪBĀS KĀ PAPILDU KRITĒRIJS IR, PIEMĒRAM, CENTRALIZĒTAIS EKSĀMENS ĶĪMIJĀ, BET TAS IR NOKĀRTOTS AR ZEMU VĒRTĒJUMU? VAI TO UZRĀDĪT VAI LABĀK NEMAZ NEUZRĀDĪT?

Izvēle uzrādīt vai neuzrādīt ir tikai tiem, kuri izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam. No 2004. gada Vienoto uzņemšanas pamatstudiju programmu (VUPP) centralizēto eksāmenu vērtējumi nāk no Valsts izglītības satura centra (VISC), proti, tie automātiski parādās sistēmā. Lai kāds būtu vērtējums, ja vien tas ir sekmīgs, ļaunuma no tā noteikti nebūs.


VAI LBTU IR IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI?

LBTU pamatstudiju programmās iestājpārbaudījums ir tikai studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana". Iestājpārbaudījums ir zīmēšanā, kas notiks 2024. gada 25. jūlijā (pieejamie laiki no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.30 un no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30) Valdekas pilī, Rīgas iela 22, Jelgavā. Iestājpārbaudījums ir bez maksas. Pirms iestājpārbaudījuma obligāti būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Konsultācija zīmēšanā notiks 2024. gada 24. jūlijā (trešdiena) no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 attālināti, sazinoties ar pasniedzēju Ivetu Lāčaunieci e-pastā: iveta.lacauniece@lbtu.lv.

Ja pretendentam iepriekšējā izglītība iegūta citās izglītības jomās, tad iestājpārbaudījums jākārto arī šādās LBTU maģistra studiju programmās: "Cilvēkresursu vadība""Ekonomika""Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija""Lauksaimniecība" un "Informācijas tehnoloģijas"

Obligāts iestājpārbaudījums visiem pretendentiem ir akadēmiskā maģistra studiju programmā "Uzturzinātne". 

Detalizēta informācija par konsultācijām un iestājpārbaudījumiem pieejama LBTU mājaslapā.


CIK LIELS IR KONKURSS LBTU STUDIJU PROGRAMMĀS?

Konkurss dažādās studiju programmās ļoti atšķiras. LBTU studiju programmās ik gadu vislielākais pieteikumu skaits ir pamatstudiju programmā "Veterinārmedicīna" un "Mežinženieris", bet maģistra studijās tādās programmās kā "Projektu vadība" un "Uzņēmējdarbības vadība".


CIK IR BUDŽETA VIETAS?

Budžeta vietu skaits atšķiras studiju programmās. Precīzu budžeta vietu skaitu vari uzzināt LBTU mājaslapā pie studiju programmu aprakstiem


VAI IESPĒJAMS IEGŪT PAPILDU BALLES?

Konkursa ballu summai pieskaita 10 balles par katru LBTU Neklātienes programmēšanas skolā iegūto sertifikātu (pamatstudiju programmās "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē (IITF).

Konkursa ballu summai pieskaita 20 balles par iegūtu atbilstošu ievirzes vidējo profesionālo izglītību izvēlētajā studiju virzienā, ko par radniecīgām atzinusi fakultātes Dome.


KAS IR RANGS? 

Lai reflektants (topošais students) varētu iestāties, LBTU tiek veikta ranga aprēķināšana. Ranga skaitli aprēķina pēc centralizēto eksāmenu (CE) un izglītības dokumentos norādītajām gala atzīmēm (GA) fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos, kā arī iestājpārbaudījuma vērtējuma. Konkurss notiek, balstoties uz aprēķināto ranga skaitli.


VAI IR ĪPAŠAS ATLAIDES, PRIVILĒĢIJAS, IESTĀJOTIES LBTU?

LBTU uzņem reflektantus, kuri ir izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības un ir:

 1. Akceptēto starptautisko un Latvijas Republikas olimpiāžu, Latvijas Republikas un reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konkursu pirmo triju vietu / pakāpju ieguvēji, kuras atzinusi fakultāte.
 2. LBTU fakultāšu organizēto skolu un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar apliecinājumu.
 3. 2023./2024. studiju gada tehnikuma / profesionālās vidusskolas un LBTU apliecinājumu ieguvušie absolventi.
 4. Latvijas Republikas pilsoņi, kuri brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, beidzoties dienesta termiņam, ne vēlāk kā divu gadu laikā kopš atvaļināšanas rezervē un pretendē studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības posmu studiju programmās.

CIK MAKSĀ PIETEIKUMA REĢISTRĀCIJA?

Maksa par pieteikumu studijām ir 40 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., budžets un maksa, pilna laika un nepilna laika).

LBTU REKVIZĪTI PIETEIKUMA APMAKSAI:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts: LV08HABA0551041541190
Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379


VAI OBLIGĀTI JĀIERODAS LBTU APSTIPRINĀT PIETEIKUMU?

Lai apstiprinātu pieteikumu pamatstudijās, vari izvēlēties tuvāko kontaktpunktu savai dzīvesvietai. Tie ir pieejami portālā www.latvija.lv


KO DARĪT, JA NEVARU IERASTIES KLĀTIENĒ APSTIPRINĀT PIETEIKUMU?

Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita persona ar tavu pilnvaru, savu pasi un taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kas nav jāapstiprina), ja nevēlas izmantot e-pakalpojumu. Uz vienu augstskolas uzņemšanas punktu ir jāiet, līdzi ņemot visus prasītos oriģinālos dokumentus un citus priekšrocību apliecinošus dokumentus. Notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja tavai pilnvarotajai personai tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

Līgumu var parakstīt arī attālināti, izmantojot kādu no elektronisko parakstu veidiem. 


ESMU IZTURĒJIS KONKURSU. KAS JĀDARA TĀLĀK?

Apsveicam! Tālāk jādodas noslēgt Studiju līgumu.


Kad un kur jāierodas slēgt studiju līgumu?

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc studējošo uzņemšanas norises kalendārā plāna. Reflektantu reģistrēšanās un studiju līgumu slēgšanas grafiks tiks publicēts LBTU mājaslapā.

Studiju līgumu slēgšana notiks no 2024. gada 29. jūlija līdz 2. augustam, līdzi ņemot prasītos oriģinālos dokumentus izvēlētās studiju programmas fakultātē.

Par precīziem datumiem tiks ziņots, kad norisināsies uzņemšana.


VAI, IESTĀJOTIES UNIVERSITĀTĒ, TIKS PAŅEMTI PRASĪTIE, ORIĢINĀLIE DOKUMENTI?

Prasītie dokumenti tikai jāuzrāda, lai izveidotu studējošā personas lietu.


KO DARĪT, JA ESMU NOKAVĒJIS UZŅEMŠANU STUDIJĀS? 

Tev vēl ir iespēja pieteikties studijām LBTU, kad tiks organizēta jauno studentu uzņemšana brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Šogad tā plānota no 2024. gada 5. augusta līdz 23. augustam no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Informācija tiks publicēt LBTU mājaslapā. 


KO DARĪT, JA PĒC MĒNEŠA SAPROTU, KA ŠĪ NAV MANA ĪSTĀ STUDIJU PROGRAMMA?

Ir iespēja pāriet no vienas programmas uz citu augstskolas ietvaros, ja izpildās izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasības.


 

Pievienots 10/07/2024