Pārlekt uz galveno saturu

Kāpēc studēt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU)?

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ir viena no lielākajām universitātēm Latvijā, kas sagatavo izcilus, darba tirgū pieprasītus speciālistus 51 studiju programmā inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs. Universitāti ik gadu absolvē nepilns tūkstotis jauno absolventu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Viņi paši atzīst, ka iegūtā izglītība un studiju laika pieredze ir vieni no galvenajiem iemesliem veiksmīgai profesionālajai karjerai, kontaktiem un draudzībām uz visu mūžu. Kāpēc izvēlēties studijas LBTU un Jelgavā? Piedāvāsim jums vairākas atbildes uz šo jautājumu.

Darba tirgū pieprasītu studiju programmu piedāvājums

AfišaLBTU iegūstamā izglītība ir unikāla Latvijā un tās piedāvātās studiju programmas nav apgūstamas citās Latvijas universitātēs. Tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē, kokapstrādē.

Turklāt inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās izveidoti tādi specializācijas virzieni un unikāli studiju kursi, kam nav analogu citās valsts augstskolās. Pat gadījumos, ja programmu nosaukumi šķiet līdzīgi, Jelgavā studiju saturs ir būtiski atšķirīgs un tajā vairāk uzmanības veltīts studējošo praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai, tādēļ LBTU absolventi ir ļoti pieprasīti.

To apliecina SIA “Dynamic University” 2019. gadā veiktais pētījums par darba tirgus pieprasījumu Latvijā, kas turpina pārkārtoties par labu speciālistiem ar augstāko izglītību. It īpaši jomās, kurās augstāko izglītību var iegūt LBTU.

Būtiskākais speciālistu trūkums prognozēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT, kā arī veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Lauksaimniecības nozarē vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar nozarei atbilstošu augstāko izglītību ir vecumā virs 50 gadiem, bet absolventu skaits šajā izglītības tematiskajā grupā nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs nozares pilnvērtīgu paaudžu maiņu. Izteiktas darbaspēka novecošanās tendences vērojamas arī starp speciālistiem ar izglītību inženierzinātnēs, piemēram, 56% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar augstāko izglītību pārtikas ražošanas tehnoloģijās ir pirmspensijas vecumā un vidējā termiņā pametīs darba tirgu. Jau šobrīd nepietiekams izglītota darbaspēka piedāvājums ir IT, inženierzinātnes, apstrādes rūpniecības, elektrotehnoloģijas, elektrotehnikas un būvniecības, kā arī citu tehnisko zinātņu jomās.

Starptautisks novērtējums un pieredzelogo

LBTU ir starptautiski atzīta zinātņu universitāte, ko apliecina dalība dažādos augstākās izglītības iestāžu starptautiskajos reitingos – Times Higher Education, Multirank, QS World University rankings. Tajos universitāte tiek vērtēta, izmantojot daudzveidīgus kritērijus: studiju vide, mācībspēku kompetences, ārvalstu studentu īpatsvars, pētniecība, zinātnieku publikāciju citējamība, zināšanu pārnese, akadēmiskā reputācija u.c. Reitingos augstu novērtēta LBTU īstenotā pētniecība un zināšanu pārnese, kas ierindota starp 1000 labākajām universitātēm pasaulē. Studiju laikā pētniecībā tiek iesaistīti arī studējošie, kas dod iespēju ne tikai saņemt zināšanas no mācībspēkiem, bet arī pašiem tās radīt.

Starptautisko vidi Jelgavā veido Erasmus+ mobilitātes programmas studenti un viesprofesori, kā arī pilna laika studenti no ārvalstīm. Lielākais ārvalstu studentu skaits ir Veterinārmedicīnas, Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas un Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātēs.

Savukārt Latvijas studentiem universitāte piedāvā Erasmus+ studijas 161 partneraugstskolā. Tā ir iespēja gan papildināt profesionālās zināšanas, gan uzlabot arī valodas un starpkultūru prasmes. Starptautisku pieredzi studējošie var iegūt arī izvēloties studijas angļu valodā vienā no LBTU programmām, kas tiek īstenota sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu – maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”.

Stabila darba vieta pēc absolvēšanas*

AfišaLBTU absolventi vienu vai divus gadus pēc studijām ir nodarbināti 89,67 % gadījumos un bez darba ir tikai 3,13% absolvējušo. Šis ir trešais augstākais nodarbinātības rādītājs augstskolu konkurencē un atspoguļo visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām Latvijas universitātēm.

Vislabāk darba tirgū klājas LBTU īstenoto izglītības virziena programmu absolventiem, kuri nodarbināti 94,7% gadījumu, un pakalpojumu virziena programmu absolventiem, kuri nodarbināti 92% gadījumu. Ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ir inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventiem, kuru nodarbinātības līmenis ir 90,9%. Savukārt lauksaimniecības virziena absolventi (lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārmedicīna) ir nodarbināti 89,5% gadījumu un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virziena absolventi nodarbināti 85,8% gadījumu.

Iespēja strādāt augstākās kvalifikācijas profesijās*Afiša

Augstākas kvalifikācijas profesijās ir nodarbināti 75,5% LBTU absolventu. Zemāks šo profesiju īpatsvars ir bakalaura programmu absolventu vidū (66,3%), bet augstāks – maģistra (91,7%) un doktora līmeņa absolventiem (92,9%). Bakalaura studiju programmu absolventiem nepieciešams ilgāks laiks, lai uzkrātu pieredzi, turpinātu izglītības ieguvi un konkurētu par augstākās kvalifikācijas amata vietām uzņēmumos. Šāda specifika īpaši raksturīga bioekonomikas nozarēs, kur darba vietas iegūst vairākums LBTU absolventu. Līdz ar to ļoti nozīmīgs ir studenta lēmums pēc bakalaura studiju beigšanas turpināt tās maģistra studiju līmenī. Tā ir iespēja ievērojami paaugstināt izredzes iegūt darbu augstākās kvalifikācijas profesijās, kā arī palielināt savus ienākumus.

Iespēja iegūt augstus ienākumus*

AfišaAugstākā izglītība ir noteicošais kritērijs ne vien darba vietas ieguvei, bet arī augstākiem ienākumiem. Atbilstoši 2020. gada datiem, visaugstākie vidējie ienākumi bijuši lauksaimniecības virziena (lauksaimniecības, mežsaimniecība un veterinārmedicīna) absolventiem – 17 550 eiro, tad seko izglītības virziena absolventi ar 17 011 eiro, inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi ar 16 847 eiro un sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību absolventi ar 14 919 eiro. Visi minētie absolventi Latvijā nopelnījuši būtiski vairāk, nekā konkrētajā periodā bijusi vidējā alga valstī.

Jāakcentē, ka visos virzienos, kas kopumā nodrošina augstus ienākumus, LBTU piedāvā studiju programmas dažādos augstākās izglītības līmeņos. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un ārvalstu ekspertiem tās būtiski pilnveidotas, lai studētgribētājiem nodrošinātu vislabākās kvalitātes izglītību un stiprinātu viņu pozīcijas darba tirgū.

Pētniecības prasmju attīstīšanaAfiša

LBTU kā zinātnes universitāte rūpējas, lai pētnieka prasmes attīstītu arī studentiem jau no pirmā studiju gada, līdz ar to būtisku daļu no studiju procesa veido studentu pētnieciskie darbi, dalība zinātniskajās konferencēs, darbs pētījumam nepieciešamo datu vākšanā un eksperimentēšana laboratorijās. Tādēļ it īpaši biozinātņu un inžerniezinātņu studiju programmu vajadzībām ir izveidotas mācību laboratorijas. Turklāt LBTU mazo studentu grupu dēļ mācībspēki spēj veltīt laiku katram studentam un kļūt par viņu padomdevēju, sperot pirmos soļus pētniecībā. Iespējams, "lielā zinātne” sākumā studentam vēl ir ļoti tāla, bet pētniecības "izmēģinājums” ļauj saprast, cik daudz jaunu zināšanu var atrast paši.  

Zinātne ir noderīga dažādās dzīves situācijās, taču visvairāk tā "audzina” pašu cilvēku un attīsta viņa domāšanu. Absolvējot augstskolu, par zinātniekiem kļūst tikai aptuveni 1% no visiem studentiem, taču, kas vienreiz iemācījies pētīt, nekad neuzticēsies virspusējai informācijai un vienmēr centīsies atrast patiesību jebkurā darba vidē.

Studentu galvaspilsēta Jelgava

AfišaStudiju laiks nav tikai studijas un pieredzes gūšana pētniecībā. LBTU studiju un īpaši ārpusstudiju laiks piešķir studentu dzīvei īpašu garšu. Dzīve studentu viesnīcās, kultūras pasākumi, sportiskās aktivitātes un Jelgava rada pievienoto vērtību studijām. Daudzi absolventi to novērtē vēl daudzus gadus pēc studiju beigām.

LBTU mērķtiecīgi ir saglabājusi studentu koru, deju kolektīvu un teātra tradīcijas, kas palīdz studējošajiem attīstīt savu publisko tēlu un izkopt prasmi iedvesmot citus, motivēt tos un pārliecināt. Turklāt ne tikai izklaidēšanās, bet arī izglītošanās nolūkos – attīstot prasmi uzstāties, izskatīties cēli, nostādīt balsi un būt elastīgam, iejūtoties dažādās lomās. Mūsdienās bieži vien tiek runāts, ka ir daži cilvēki, kuriem piemīt harizma un prasme iedvesmot citus un ka tieši šādi cilvēki valda pār pasauli. Šādu cilvēku "veiksmes” atslēga meklējama sociālajās aktivitātēs, ko piedāvā universitāte.

Paralēli no pirmās studiju dienas ikvienam studentam ir iespēja startēt universitātes dažādo sporta veidu izlasēs. Kopumā ir pārstāvēti aptuveni 20 sporta veidi, no kuriem elitārākais ir jātnieku sports. Sporta aktivitātes mūsu studentiem ir bezmaksas un dod to, ko nespēj neviena lekcija – labu veselību, prasmi pārvarēt sevi un sasniegt mērķi, prasmi uzvarēt un arī zaudēt, disciplīnu un fizisko izturību.

Iespējas dažādām pašizpausmēm un izklaidei piedāvā arī studentu korporācijas un Jelgavas pilsēta, kurā kultūras dzīve neapstājas visa gada garumā un kurā vienmēr iesaistās LBTU studenti. Savukārt vēstures cienītāji novērtē iespēju studēt Baltijas valstīs lielākajā baroka laika celtnē – Jelgavas pilī.

Ērta un izdevīga sadzīve studiju laikāAfiša

LBTU saviem studentiem spēj nodrošināt ērtus un ekonomiski izdevīgus dzīves apstākļus studiju laikā. Būtiski pilnveidotas studentu viesnīcas, kurās vietu var iegūt ikviens universitātē studējošais – gan tie, kuri dzīvo netālu, gan tie, kuri ieradušies no citām valstīm. Katrs var izvēlēties savām finansiālajām iespējām piemērotāko istabiņu, jo atšķiras to komforta līmeņi. Īres maksa mēnesī LBTU dienesta jeb studentu viesnīcās ir no EUR 50. Tajās pieejams Wi-fi, labiekārtotas virtuves ēst gatavošanai, veļas mazgāšanas pakalpojums un citi apstākļi, lai studentiem būtu ērta dzīvošana.

Turklāt visi universitātes objekti ir sasniedzami ar kājām vai velosipēdu un studentiem, studējot un dzīvojot Jelgavā, nav nepieciešams tērēt papildus līdzekļus transportam.

Viegli sasniedzamā attālumā Jelgavā pieejami lielveikali un mazāki pārtikas veikali, kā arī dažādas ēdināšanas vietas, autoosta un dzelzceļa stacija. Tā kā Jelgava atrodas tikai 40 km attālumā no Rīgas, starp abām pilsētām tiek nodrošināta regulāra sabiedriskā transporta satiksme.

*2017., 2018. un 2019. gada Latvijas augstskolu un koledžu absolventu dati par darba gaitām, ko 2022. gadā publiskojusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

 

 UZŅEMŠANA STUDIJĀS