Pārlekt uz galveno saturu

Vasaras izlaidumu sēriju atklāj Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes absolventi

Attēla autors: No LLU arhīva

18. jūnijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Aulā norisinājās pirmais vasaras izlaidums, kurā tika sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) 117 absolventi, no kuriem 49 saņēma diplomus par iegūtu bakalaura līmeņa izglītību, bet 68 – maģistra līmeņa izglītību. Turklāt septiņām absolventēm – Ingai Ansonei, Kristīnei Aplokai, Līgai Daugavietei, Ksenijai Furmanovai, Evitai Pīleģei, Sandai Vanagai un Amandai Veršūnei - tika pasniegti izcilības diplomi par augstiem sasniegumiem studiju procesā.

Visas izlaiduma bildes apskatīt un lejupielādēt var, izmantojot šo saiti. 

Atklājot izlaidumu, klātesošos uzrunāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) dekāne Andra Zvirbule: "Mīļie absolventi, citējot Imantu Ziedoni, jūs nedomājiet, ka horizonts ir nevainīga ģeometriska līnija - horizonts vienmēr ir cilvēku domu rezultāts. Daudzi lielās, ka viņi ir sasnieguši, atklājuši, uzvarējuši  un iekarojuši horizontu, taču tas nozīmē, ka viņi negāja tālāk. Iekarot horizontu, vai tas ir maz? Nē, tas ir daudz. Šodien jūs esat uz horizonta līnijas un mēs satiekamies šeit – izlaidumā. Augstākās izglītības diploms ir pierādījums jūsu spējām, varēšanai, prasmēm un zināšanām. Es atgādinu, ka jūsu horizonts vēl nav beidzies – bakalaura līmeņa absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistra līmeņa programmās, savukārt maģistra līmeņa absolventi aicināti pievienoties doktora studiju programmās. Es novēlu jums pielietot jūsu iegūtās zināšanas un prasmes ikdienas darbā, kā arī būt labiem cilvēkiem. Absolventi, novēlu jums augstu turēt universitātes un fakultātes godu!"

Diplomus saņēma 32 absolventi, kuri studējuši akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā. Absolventi studiju procesā ieguva zināšanas un prasmes pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, lai spētu risināt ilgtspējīgas attīstības problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus.

Kā labākos noslēguma darbu autorus atzīmēja - Martas Lagzdiņas "Suņu apmācību lietotnes "Mūsu Ķepas" izveide" (darba vadītāja: Mg.paed. L. Joma), Marikas Žarkovas "Zīmola "Broschlandia" saimnieciskās darbības attīstības scenāriji" (darba vadītāja: Ph.D. M. Dobele), Anetes Verpakovskas "Eiropas Savienības projektu realizācija ZS "Mazrozītes"" (darba vadītāja: Dr.oec. A. Dobele), Danas Matuzones "Debitoru parādu uzskaite un analīze AS "Olaines ūdens un siltums" (darba vadītāja: Mg.oec. B. Mistre), Ances Brālītes "Dabas resursu nodokļa politika Latvijā" (darba vadītāja: M.sc.com. A. Kreicberga), Ilonas Kabanovas "SIA "X" debitoru uzskaite un analīze" (darba vadītāja: Mg.oec. L. Kelmere), Madaras Kecko "SIA "Madonas Siltums" rentabilitātes rādītāju un to ietekmējošo faktoru analīze" (darba vadītāja: Mg.oec. E. Apsīte), Kristiānas Pamšes "Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstībā Madonas novadā" (darba vadītāja: Mg.oec. L. Griņēviča) un Unas Veipānes "Latvijas pašvaldību klimata pārmaiņu politikas izvērtēšana" (darba vadītājs: Dr.oec. K. Naglis – Liepa).

Šajā studiju programmā izcelta tika arī izcilības diploma ieguvēja no Liepājas - Kristīne Aploka, kura savā noslēguma darbā izvērtēja tēmu "Darba samaksas aprēķins un uzskaite SIA "X"" (darba vadītāja: Mg.oec. E. Apsīte).

Diplomus saņēma arī  pieci absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", iegūstot profesionālā bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju.  Jaunie speciālisti saņēma kvalitatīvu profesionālo izglītību savā izvēlētajā jomā, spēju noteikt un formulēt uzņēmuma vai organizācijas darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši izvirzītajiem organizācijas mērķiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Jāpiemin, ka Tatjanas Bāriņas noslēguma darbs par tēmu "Personāla adaptācija SIA "Karcher Technology Latvia" (darba vadītāja: Mg.sc.soc. V. Kūlupa) tika atzīmēts kā labākais.

Absolventu pulkam pievienojās arī 12 absolventi akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", iegūstot sociālo zinātņu bakalaura grādu socioloģijā. Studiju procesā viņiem bija iespēja iepazīties ar sabiedrības pārvaldes institūciju darba organizāciju un socioloģiskās informācijas izmantošanu politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī iemācīties veikt pētījumus par problēmām sabiedriskajā telpā un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

No programmas absolventiem tika atzīmēti divi noslēguma darba autori, kuri veiksmīgi aizstāvēja un ieguva augstus novērtējumus - Kisari Komatsu "A Comparative Analysis of Tattooed / Non-tatooed Individuals’ Perceptions and Attitude Towards Tattoo in Latvia" (darba vadītāja: Dr.phil.soc.d. S. Dobelniece) un Diāna Tarasova "Onkoloģijas pacientu aprūpējošo ģimenes locekļu dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori" (darba vadītāja: Dr.sc.soc G. Kronberga).

Vasaras izlaidumā tika sveikti arī astoņi profesionālā maģistra studiju programmas "Cilvēkresursu vadība" (iepriekš "Karjeras konsultants"), iegūstot profesionālā maģistra grādu cilvēkresursu vadībā un karjeras konsultanta kvalifikāciju. Šī studiju programma nodrošina uz studentu vērstu pieeju studiju procesam, kas ļauj attīstīt teorētiskās un empīriskās zināšanas, prasmes un kompetenci mūsdienu karjeras konsultēšanas un atbalsta padziļinātai analīzei cilvēkresursu vadības procesos karjeras un dzīves plānošanas jautājumos.

Kā labākos noslēguma darbu autorus izcēla - Annas Nikolajevas "Metodika karjeras izglītībā vidusskolā" (darba vadītāja: Dr.paed. B. Briede), Sanitas Šerpas "Karjeras vadības prasmju veicināšana izglītojamajiem profesionālā vidējā izglītībā" (darba vadītāja: Mg.pead. I. Soika) un Tatjanas Stumbres "Atbalsts vecākiem pusaudžu karjeras veidošanā" (darba vadītāja: Mg.pead. I. Soika).

Turklāt jelgavniece Evita Pīleģe ieguva izcilības diplomu, kura savu noslēguma darbu rakstīja par "Karjeras vadības prasmju pilnveide pieaugušajiem darbam informācijas tehnoloģijās" (darba vadītāja: Dr.paed. B. Briede).

Augstākā līmeņa studijas absolvēja arī 33 maģistri no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika", iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā. Absolventi ir kļuvuši par konkurētspējīgiem ekonomikas speciālistiem darbam dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī zinātnē, izglītībā un valsts pārvaldē vietējā un globālā darba tirgū. Studiju procesā apguva un izpētīja bioresursu ekonomiku un teritoriju ilgtspējīgas attīstības jautājumus.

Atzīmējot augstāk novērtētākos noslēguma darbus, tika minēti šādi autori un izvēlētās tēmas - Vita Liepiņa "Stratēģiskās specializācijas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā Liepājas valstspilsētā un Dienvidkurzemes novadā" (darba vadītāja: Dr.oec. Z. Vītoliņa), Edijs Veisbergs "Hipotekārās kreditēšanas attīstība Latvijā" (darba vadītāja: Dr.oec. I. Leibus), Vladislavs Žeinis "Ēku energoefektivitātes politikas pasākumu izstrāde Latvijas ilgtspējīgas attīstības skatījumā" (darba vadītājs: Dr.oec. A. Lēnerts), Luīze Fiļipova "Dabas resursu nodoklis kā ekonomiskais instruments aprites ekonomikas veicināšanai Latvijā" (darba vadītāja: Dr.oec. I. Leibus), Inga Megne "Bioreģionu izveides perspektīvas Latvijas novados" (darba vadītājs: Dr.oec. K. Naglis - Liepa), Vairis Valdbergs "Meža autoceļu tīkla ekonomiskais izvērtējums AS "Latvijas valsts meži"" (dara vadītāja: Dr.oec. A. Muška) un Reinis Vidbergs "Elektrisko kravas automobiļu — seglu vilcēju ieviešana" (darba vadītāja: Dr.oec. I. Jurgena).

Un arī šajā studiju programmā divas absolventes kļuva par izcilības diploma īpašniecēm - Ksenija Furmanova, kura savā noslēguma darbā izstrādāja tēmu "Zaļmaldināšana mārketinga komunikācijā: problēmas un risinājumi Latvijā" (darba vadītāja: Dr.oec. G. Grīnberga – Zālīte) un Amanda Veršūne, kura noslēguma darbā veica patēriņa cenu izpēti ēdināšanas uzņēmumos Latvijā (darba vadītāja: Dr.oec. A. Zvirbule).

Diplomus saņēma arī četri maģistri no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", kuri ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā. Jaunie speciālisti studiju laikā mācījās prasmes un kompetences, lai izvērtētu sabiedrībā notiekošos procesus, kā arī spēju analizēt un risināt problēmas organizācijās un sabiedrības pārvaldē. Absolventi pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences, socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences.

Par izcilības diploma ieguvēju šajā studiju programmā kļuva Sanda Vanaga no Staļģenes, kura savu maģistra darbu izstrādāja par "Profesionālās izglītības pedagogu darba dzīves kvalitāte izglītības sistēmas pārmaiņu kontekstā" (darba vadītāja: Dr.sc.soc. G. Kronberga).

Septiņi absolventi pievienojās profesionālā maģistra studiju programmas "Projektu vadība" beidzējiem, iegūstot profesionālā maģistra grādu projektu vadībā vai profesionālā maģistra grāds projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikāciju. Studijās bija iespēja veicināt izpratni un zināšanas par projektu izstrādes, vadīšanas un vērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem, informācijas tehnoloģiju izmantošanu projektu vadīšanā, kā arī projektu finanšu vadīšanu.

Tika sveikti arī profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 14 absolventi, kuri ieguva profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Šobrīd viņi ir saņēmuši prasmes un zināšanas, lai kļūtu par augsta līmeņa starpdisciplināru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, pārvaldības sistēmas, ražošana un pārstrāde) speciālistu, kuri var strādā komercsabiedrībās dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī par vidēja un augstāka līmeņa vadītājiem iestādēs, organizācijās un starptautiskās kompānijās Latvijā un pasaulē.

Kā labākos noslēguma darbu autorus uzteica - Agnesi Bokti "Remigrācijas loma Latvijas sociālekonomiskās attīstības kontekstā" (darba vadītāja: Dr. oec. A. Zvirbule), kā arī izcilības diploma ieguvējas - Inga Ansone, kura maģistra darbu rakstīja par tēmu "SIA "Latvijas sāls tirdzniecības kompānija" jauna produkta stratēģijas izstrāde un ieviešana" (darba vadītāja: Dr. oec. A. Zvirbule), kā arī Līga Daugaviete, kura savā noslēguma darbā aplūkoja tēmu "Pilsētas nozīmes autobusu pakalpojumu pieejamības novērtējums Jelgavā" (darba vadītāja: Dr. oec. A. Dobele).

Tāpat absolventu pulku papildināja divi akadēmiskā maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" (uzņemšana 2024./2025. studiju gadam netiek īstenota), iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

Izlaiduma izskaņā apsveikuma vārdus absolventiem veltīja LBTU rektore Irina Pilvere: "Mīļie bakalauri un dārgie maģistri, šis universitātei ir nozīmīgs laiks, jo LBTU Aulā vienuviet tiekas tik daudz smaidīgu un apmierinātu seju. Jūs variet būt lepni, jo esat tikuši galā ar rūpēm, ko līdzi nes katra studiju programma, kā arī jūs esat pārvarējuši sevi un ieguvuši zināšanas. Jūsu zināšanu apliecinājums ir augstākās izglītības diploms. Esmu pārliecināta, ka šie diplomi un zināšanas pavērs ikvienam no jums gan jaunas iespējas, gan jūs spēsiet pārvarēt nākotnes izaicinājums. Atcerieties, ka zināšanas nav vienīgās, kas tika dotas mūsu zinātnes universitātē, bet arī jūs esat ieguvuši jaunus draugus, topošos kolēģus un sadarbības partnerus. Es ceru, ka tieši šī draudzība radīs arvien jaunas iespējas arī turpmāk. Izmantojiet visas sniegtās iespējas un tiekamies mūsu Alma Mater!"

Kā nākamie diplomus saņems 19. jūnijā plkst. 14.00 Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (IITF), 20. jūnijā plkst. 14.00 Meža un vides zinātņu fakultāte, savukārt 21. jūnijā plkst. 13.00 Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte (LPTF), taču diplomu izsniegšanas sēriju 27. jūnijā plkst. 14.00 noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF).

Pievienots 18/06/2024