Pārlekt uz galveno saturu

LBTU absolventu saimei pievienojas Meža un vides zinātņu fakultāte

Attēla autors: No LLU arhīva

20. jūnijā augstākās izglītības diplomus ieguva Latvijas Bioinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes (LBTU MVZF) 136 absolventi, no kuriem 111 absolvēja pamatstudiju un 25 maģistra studiju programmas.

Visas izlaiduma bildes apskatīt un lejupielādēt var, izmantojot šo saiti.

Izlaidumā svinīgus vārdus absolventiem veltīja LBTU rektore Irina Pilvere: "Mīļie absolventi, jūs variet būt lepni, ka jūs esat to paveikuši. Esiet lepni, ka jūs esiet absolvējuši zinātnes universitāti. Es ceru, ka šodien saņemtais augstākās izglītības diploms un iegūtās zināšanas jums pavērs ne tikai jaunas iespējas, bet arī palīdzēs daudz vieglāk pārvarēt nākotnes izaicinājumus. Tāpat gribu teikt lielu paldies cilvēkiem, kuri jums bija līdzās studiju procesā. Esmu priecīga, ka mums apkārt ir mācībspēki, kuri palīdz radīt šādus priecīgus mirkļus kā izlaidumu. Jūs visi kopā esiet ierakstījuši neatkārtojamu ceļu mūsu universitātes vēsturē. Bet es aicinu bakalaura līmeņa absolventus turpināt studijas maģistra līmeņa programmās, savukārt maģistra līmeņa absolventus pievienoties doktora studiju programmās. Turpiniet sapņot, turpiniet nospraust savā dzīvē augstus mērķus un mērķtiecīgi tiecieties tos sasniegt. Tiekamies Jelgavā - mūsu Alma Mater!"

Augstākās izglītības diplomus saņēma divi absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība", kuri iegūst profesionālo bakalauru būvzinātnē un ēku būvinženiera kvalifikāciju. Absolventi studiju laikā ieguva zināšanas, kas vajadzīgas dzīvojamo, ražošanas, lauksaimniecības ēku un būvju, hidrobūvju projektēšanai, būvniecībai, nekustamā īpašuma vērtēšanai, būvuzņēmējdarbības uzsākšanai, būvmateriālu izstrādei un tirdzniecībai, būvniecības un projektēšanas darbu organizēšanai un vadīšanai.

Kā arī viens absolvents bija no īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programma "Būvniecība", iegūstot ēku būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Viņam ir zināšanas par jaunākajiem būvniecības materiāliem un būvniecības darbu tehnoloģijām, jaunu būvmateriālu izstrādāšanu un tehnoloģiju, ēku energoefektivitāti un ilgtspējīgu būvniecību, būvkonstrukciju projektēšanu un to drošību, būvdarbu vadīšanu.

Desmit jaunie profesionāļi bija no profesionālā bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde". Viņi ieguva inženierzinātņu profesionālā bakalaura grādu materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikāciju. Absolventi var strādāt vadošos amatos kokapstrādes uzņēmumos vai dibināt tādus pašiem, kļūstot par labi apmaksātiem koksnes produktu dizaina, mārketinga un loģistikas speciālistiem, kā arī veidot karjeru zinātniskajā darbā konsultatīvos dienestos, vides aizsardzības un produkcijas kvalitātes novērtēšanas organizācijās un valsts pārvaldē.

Diplomus saņēma 56 absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmā "Mežinženieris", iegūstot profesionālā bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Jaunie inženieri ir pieprasīti mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, valsts pārvaldē, konsultatīvajos dienestos, kā arī var veidot karjeru mežzinātnes jomā.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" absolventu pulkam pievienojās 23 beidzēji, kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežsaimniecībā. Studiju laikā viņi ieguva zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, mežsaimniecības darbu vadībā, iepazina koksnes tirgu, kā arī iemācījās apsaimniekot mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu, veicinot dabas daudzveidību.

Diplomus saņēma 56 absolventi no profesionālā bakalaura studiju programmas "Mežinženieris", iegūstot profesionālā bakalaura grāds mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. Jaunie inženieri ir pieprasīti mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, valsts pārvaldē, konsultatīvajos dienestos, kā arī var veidot karjeru mežzinātnes jomā.

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" bija pieci absolventi, kuri ieguva profesionāla bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikāciju. Viņi ir pieprasīti kā sertificēti vides inženieri ūdenssaimniecības nozares un meliorācijas projektēšanas uzņēmumos, komunālo pakalpojumu uzņēmumos, pašvaldībās un citās organizācijās. Studiju laikā ieguva zināšanas, kas ļauj labi orientēties vides, ūdenssaimniecības, meliorācijas, notekūdeņu attīrīšanas problēmās, kā arī atkritumu saimniecībā, vides aizsardzībā un dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" absolventu pulku papildinās 13 jaunie speciālisti, kuri ieguva profesionālā bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju. Viņi studiju laikā ieguva zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, hidroloģiju, vides aizsardzību un plānošanu u. c.

Absolventu pulku pirmo reizi papildināja viens beidzējs no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīgā mežsaimniecība / Sustainable Forestry". Šī studiju programma tiek īstenota angļu valodā un tajā pēc studiju beigšanas speciālisti prasmīgi risina nozares zinātnes un prakses problēmas un pārzina nozares attīstības tendences, kā arī ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas.

Tāpat pirmo reizi izlaidumā tika sveikts viens absolvents no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ģeoinformātika un tālizpēte", kurš ieguva inženierzinātņu maģistra grādu arhitektūrā un pilsētu plānošanā. Viņš ir kļuvis par augstas kvalifikācijas inženieru zinātniskajam un pedagoģiskajam, kā arī profesionālajam un vadošajam darbam ģeoinformātikas un tālizpētes jomā. Spēj orientēties zinātniskajos pētījumos un būt kompetents risināt ar lauksaimniecības un mežsaimniecības ģeoinformatīvo nodrošinājumu, zemes telpisko administrēšanu un krīžu pārvarēšanas telpisko organizēšanu saistītos zinātniskos un praktiskos jautājumus

Trīs absolventi ieguva inženierzinātņu maģistra grāds kokapstrādes tehnoloģijās, absolvējot akadēmiskā maģistra studiju programmu "Koksnes materiāli un tehnoloģija". Viņiem ir praktiskas zināšanas un iemaņas darbam ar mūsdienīgām kokapstrādes projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, kokapstrādes uzņēmumu vadībā, kā arī padziļinātas zināšanas par koksnes materiālu īpašībām un materiāla pielietošanas iespējām.

19 absolventi pievienojās akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" beidzēju pulkam, iegūstot lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu mežsaimniecībā. Šobrīd absolventi pārzina meža nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru izaicinājumus, kā arī spēj rast tiem risinājumus, tāpat apguva zinātniskā darba metodes, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas, ko īstenot praksē.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" divi absolventi ieguva augstākās izglītības diplomus un inženierzinātņu maģistra grādu.  Absolventi ir augstas kvalifikācijas inženieri zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, spēj labi orientēties zinātniskajos pētījumos un būt kompetents risināt ar vidi, ūdenssaimniecību, ģeodēzijas un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas.

Klātesošos un absolventus uzrunāja arī Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) dekāns Linards Sisenis: "Šodien tiek noslēgts pirmais Meža un vides zinātņu fakultātes studiju gads. Absolventi, paldies ikvienam no jums par ieguldīto darbu gan studiju procesā, gan noslēguma darbu izstrādē. Mēs ceram, ka jūsu iegūtās zināšanas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) noderēs jums ikdienās un profesionālajā karjerā, aicinām arī turpmāk pilnveidot sevi un veidot savu karjeru. Lai jums izdodas strādāt darbu, kas sniedz gandarījumu par paveikto!"

Vasaras izlaidumos jau sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) un Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju (IITF) absolventi, taču 21. jūnijā plkst. 13.00 tiks sumināti Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas absolvent (LPTF) un 27. jūnijā plkst. 14.00 Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) absolventi.

Pievienots 20/06/2024