Pārlekt uz galveno saturu

Biežāk uzdotie jautājumi par uzņemšanu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU)

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2024./2025. studiju gadam:

 • elektroniski, pašam apstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā;
 • elektroniski, pašam neapstiprinot pieteikumu – no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā. Izveidotais pieteikums jāapstiprina klātienē vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem;
 • klātienē – no 16. jūliju līdz 22. jūlijam no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Reflektantu pieteikšanās maģistrantūras studijām 2024./2025. studiju gadam:

 • elektroniski – tikai LBTU absolventi no 16. jūlija līdz 22. jūlijam līdz plkst. 23:59, izmantojot LBTU Informācijas sistēmu (LBTU IS), aizpildot pieteikuma anketu;
 • klātienē – no 16. jūliju līdz 22. jūlijam no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava).

Detalizēta informācija pieejama LBTU mājaslapā. 

Jo labākas ir tavas atzīmes, jo lielākas iespējas iekļūt budžetā! Taču tavu vietu reitingā aprēķina informācijas sistēma pēc noteikta algoritma, ņemot vērā katras studiju programmas uzņemšanas prasības, kas atšķiras dažādām studiju programmām. Visās studiju programmās tiek ņemts vērā centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Vairākās studiju programmās uzņemšanas prasībās var būt norādīts arī CE vai GA ķīmijā, bioloģijā, fizikā, dabaszinībās un citos priekšmetos.

Piesakoties studijām, obligātās prasības jāizpilda 100%, bet par papildu prasību izpildi nāk klāt papildu punkti. Konkursā, iespējams, būs augstākā vietā. Piemēram, papildu centralizētais eksāmens ķīmijā nozīmē, ka tev ir lielākas iespējas iekļūt reitingā augstākā vietā, salīdzinot ar citiem, kuri nav kārtojuši šo centralizēto eksāmenu.

Fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu var aizstāt ar gala atzīmi (GA), vai uzņemšanai nepieciešamo gala atzīmi, kuru savukārt var aizstāt ar sekmīgi nokārtotu sagatavošanas kursu noslēguma pārbaudījuma vērtējumu, kurus organizē LBTU Mūžizglītības centrs.

Izvēle uzrādīt vai neuzrādīt ir tikai tiem, kuri izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam. No 2004. gada Vienoto uzņemšanas pamatstudiju programmu (VUPP) centralizēto eksāmenu vērtējumi nāk no Valsts izglītības satura centra (VISC), proti, tie automātiski parādās sistēmā. Lai kāds būtu vērtējums, ja vien tas ir sekmīgs, ļaunuma no tā noteikti nebūs!

LBTU pamatstudiju programmās iestājpārbaudījums ir tikai studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana". Iestājpārbaudījums ir zīmēšanā, kas notiks 2024. gada 25. jūlijā (pieejamie laiki no plkst. 13.00 līdz plkst. 14.30 un no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.30) Valdekas pilī, Rīgas iela 22, Jelgavā. Iestājpārbaudījums ir bez maksas. Pirms iestājpārbaudījuma obligāti būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Konsultācija zīmēšanā notiks 2024. gada 24. jūlijā (trešdiena) no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 attālināti, sazinoties ar pasniedzēju Ivetu Lāčaunieci e-pastā: iveta.lacauniece@lbtu.lv.


Ja pretendentam iepriekšējā izglītība iegūta citās izglītības jomās, tad iestājpārbaudījums jākārto šādās LBTU maģistra studiju programmās: "Cilvēkresursu vadība""Ekonomika""Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija""Lauksaimniecība""Uzturzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas"

Detalizēta informācija par konsultācijām un iestājpārbaudījumiem pieejama LBTU mājaslapā.

Konkurss dažādās studiju programmās ļoti atšķiras. LBTU studiju programmās ik gadu vislielākais pieteikumu skaits ir pamatstudiju programmā "Veterinārmedicīna" un "Mežinženieris", bet maģistra studijās tādās programmās kā "Projektu vadība" un "Uzņēmējdarbības vadība".

Budžeta vietu skaits atšķiras studiju programmās. Precīzu budžeta vietu skaitu vari uzzināt LBTU mājaslapā pie studiju programmu aprakstiem

Konkursa ballu summai pieskaita 10 balles par katru LBTU Neklātienes programmēšanas skolā iegūto sertifikātu (pamatstudiju programmās "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē - IITF).

Konkursa ballu summai pieskaita 20 balles par iegūtu atbilstošu ievirzes vidējo profesionālo izglītību izvēlētajā studiju virzienā, kuras par radniecīgām atzinusi fakultātes Dome.

26.07.2024. pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 1. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā pieejama izvērsta informācija), kā arī varēsi apstiprināt, pieteikties vai atteikties no dalības konkursa 2. kārtā. Konkursā jauni dalībnieki nepiedalās.

30.07.2024. pēc plkst. 17.00 sāksi saņemt ziņojumus no Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmas (VUPP) par konkursa 2. kārtas rezultātu savā norādītajā tālrunī un e-pastā (e-pastā būs pieejama izvērsta informācija).

Lai reflektants (topošais students) varētu iestāties, LBTU tiek veikta ranga aprēķināšana. Ranga skaitli aprēķina pēc centralizēto eksāmenu (CE) un izglītības dokumentos norādītajām gala atzīmēm (GA) fakultāšu noteiktajos mācību priekšmetos, kā arī iestājpārbaudījuma vērtējuma. Konkurss notiek, balstoties uz aprēķināto ranga skaitli.

LBTU uzņem reflektantus, kuri ir izpildījuši uzņemšanas noteikumu prasības un ir:

 1. Akceptēto starptautisko un Latvijas Republikas olimpiāžu, Latvijas Republikas un reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konkursu pirmo triju vietu/ pakāpju ieguvēji, kuras atzinusi fakultāte.
 2. LBTU fakultāšu organizēto skolu un konkursu pirmo triju vietu ieguvēji ar apliecinājumu.
 3. 2023./2024. mācību gada tehnikuma/ profesionālās vidusskolas un LBTU apliecinājumu ieguvušie absolventi.
 4. Latvijas Republikas pilsoņi, kas brīvprātīgi pieteikušies un pabeiguši valsts aizsardzības dienestu, beidzoties dienesta termiņam, ne vēlāk kā divu gadu laikā kopš atvaļināšanas rezervē un pretendē studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības un pirmā cikla augstākās izglītības posmu studiju programmās.

Maksa par pieteikumu studijām ir 40 eiro, un tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., budžets un maksa, pilna laika un nepilna laika).

LBTU REKVIZĪTI PIETEIKUMA APMAKSAI:

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts: LV08HABA0551041541190
Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

Lai apstiprinātu pieteikumu pamatstudijās, vari izvēlēties tuvāko kontaktpunktu savai dzīvesvietai. Tie ir pieejami portālā www.latvija.lv

LBTU uzņemšanas kontaktpunkts būs atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, bet sestdienā no plkst. 10.00 līdz 13.00 (svētdien uzņemšanas kontaktpunkts būs slēgts).

Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī cita persona ar tavu pilnvaru, savu pasi un taviem dokumentiem (neaizmirsti pievienot savas pases kopiju, kura nav jāapstiprina), ja nevēlas izmantot e-pakalpojumu. Uz vienu augstskolas uzņemšanas punktu ir jāiet, līdzi ņemot visus prasītos oriģinālos dokumentus un citus priekšrocību apliecinošus dokumentus. Notariāli apstiprināta pilnvara nepieciešama tikai tajā gadījumā, ja tavai pilnvarotajai personai tavā vietā būs jāslēdz studiju līgums.

Līgumu var parakstīt arī attālināti, izmantojot kādu no elektronisko parakstu veidiem. 

Dokumenti, kas nepieciešami, iestājoties pamatstudijās:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/ diploms;
 • atestāta/ diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti, ja izsniegti drukātā veidā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties maģistra studijās:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Apsveicam! Tālāk jādodas noslēgt Studiju līgumu.

Par precīziem datumiem tiks ziņots, kad norisināsies uzņemšana.

Studiju līgumu slēgšana notiek fakultātēs pēc studējošo uzņemšanas norises kalendārā plāna. Reflektantu reģistrēšanās un studiju līgumu slēgšanas grafiks tiks publicēts LBTU mājaslapā.

Par precīziem datumiem tiks ziņots, kad norisināsies uzņemšana. 

Prasītie dokumenti tikai jāuzrāda, lai izveidotu studējošā personas lietu.

Tev vēl ir iespēja pieteikties studijām LBTU, kad tiks organizēta jauno studentu uzņemšana brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Šogad tā plānota no 2024. gada 5. augusta līdz 23. augustam no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. 

Informācija tiks publicēt LBTU mājaslapā. 

Ir iespēja pāriet no vienas programmas uz citu augstskolas ietvaros, ja izpildās izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasības.